Aktuální upozornění k uskutečňování studijních programů

10. prosince 2020

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a jejímu možnému vývoji v následujících měsících Národní akreditační úřad pro vysoké školství (NAÚ) upozorňuje, že Metodický pokyn NAÚ k využívání nástrojů distančního vzdělávání v prezenční a kombinované formě studia je platný pro celý akademický rok 2020/2021.

Zemřel profesor Ivan Netuka

14. října 2020

Národní akreditační úřad pro vysoké školství s hlubokým zármutkem oznamuje, že dne 14. října 2020 zemřel ve věku 76 let prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc., člen Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.

Profesor Ivan Netuka byl v roce 2016 jmenován vládou České republiky při vzniku Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství jako její člen na 2 leté funkční období a po jeho skončení byl v roce 2018 opět jmenován na 6 leté funkční období. Jako člen Rady NAÚ byl pověřeným zpravodajem pro oblasti vzdělávání Fyzika, Matematika a Vědy o Zemi.

Rada NAÚ odchodem svého kolegy profesora Ivana Netuky ztrácí zkušeného a významného odborníka, který vždy přistupoval k plnění svých povinnosti s plnou zodpovědnosti, objektivitou a věcnou erudici. Ivan Netuka zůstává natrvalo zapsán v našich myslích jako laskavý člověk s pozitivním přístupem k životu. Čest jeho památce.

Vyjádření k informacím v médiích ve věci využívání distančního vzdělávání

16. září 2020

Vyjádření k informacím v médiích

Doplňující informace k metodickému pokynu NAÚ o využívání nástrojů distančního vzdělávání v prezenční a kombinované formě studia v akademickém roce 2020/2021

14. září 2020

Objektivní vnější okolnosti podle odst. 1 metodického pokynu mohou nastat mimo jiné v důsledku zhoršující se epidemiologické situace. V takovém případě vysoká škola posoudí míru rizika kontaktní výuky (tj. výuky založené na fyzické přítomnosti studentů) v jednotlivých předmětech a individuálně rozhodne o tom, zda daný předmět nebo část předmětu bude vyučován bezkontaktním způsobem. Při posuzování bere v úvahu například velikost studijní skupiny, formu výuky (zda se jedná o přednášku, cvičení, seminář či jinou formu výuky) a ročník studia. Plošné rušení kontaktní výuky, které nebude dáno vydaným doporučením nebo rozhodnutím příslušné hygienické stanice, Ministerstva zdravotnictví nebo vlády, je nepřípustné.

Metodický pokyn NAÚ k využívání nástrojů distančního vzdělávání v prezenční a kombinované formě studia v akademickém roce 2020/2021

Metodický pokyn NAÚ k využívání nástrojů distančního vzdělávání v prezenční a kombinované formě studia v akademickém roce 2020/2021

28. srpna 2020

Metodický pokyn NAÚ k využívání nástrojů distančního vzdělávání v prezenční a kombinované formě studia v akademickém roce 2020/2021

Poděkování Stanislavu Kadečkovi

20. srpna 2020

Jménem NAÚ vyjadřuji poděkování JUDr. Stanislavu Kadečkovi, Ph.D., který od 1. září 2016 působil ve funkci člena Přezkumné komise NAÚ. Jeho nečekaný odchod hluboce zasáhl všechny, kteří s ním měli možnost spolupracovat a znali ho jako vynikajícího odborníka v oboru správní právo a také jako laskavého a obětavého člověka. Čest jeho památce.

JUDr. Ivan Barančík, PhD.

předseda NAÚ

Informace o postupu projednávání kontrolních zpráv u vysokých škol s institucionální akreditací

1. července 2020

Na studijní programy, kterým byla udělena akreditace Akreditačním úřadem nebo Ministerstvem školství, které patří výhradně do oblastí vzdělávání, pro něž vysoká škola získala institucionální akreditaci, a jsou příslušného typu, se od nabytí právní moci rozhodnutí o institucionální akreditaci již nevztahuje případná dříve stanovená povinnost předložit Akreditačnímu úřadu kontrolní zprávu. Tyto kontrolní zprávy již projednají příslušné orgány vysoké školy a případně přijmou příslušná opatření. O výsledcích těchto projednání či dalších opatřeních vysoká škola souhrnně informuje Akreditační úřad, například ve zprávě o vnitřním hodnocení a dodatcích k této zprávě

Oznámení o činnosti NAÚ v době mimořádných opatření

26. března 2020

NAÚ i přes mimořádnou situaci způsobenou šířením koronaviru pokračuje ve své činnosti a plnění úkolů daných zákonem o vysokých školách. NAÚ činí potřebné úkony ve správních řízeních a vyřizuje další neodkladné záležitosti v součinnosti s vysokými školami. Pokračuje i komunikace mezi kanceláří NAÚ, členy Rady NAÚ a hodnotiteli a hodnocení jednotlivých žádostí vysokých škol o akreditace v hodnoticích komisích. Část pracovníků kanceláře NAÚ je přítomna v sídle NAÚ a část, včetně členů Rady NAÚ, pracuje z domova, při kontaktu s NAÚ je tedy preferována e-mailová komunikace. V týdnu 16. – 20. března proběhlo zasedání Rady NAÚ distanční formou, na kterém byla přijata rozhodnutí v nerozporných věcech. V záležitostech, které by mohly výrazně zasáhnout do práv vysokých škol, kde je potřeba vykonat návštěvu na místě nebo kde existuje názorový rozpor v dané věci, NAÚ rozhodne po skončení mimořádného stavu na řádném prezenčním jednání Rady.

Sdělení NAÚ v souvislosti s mimořádným opatřením MZd k odvolání přímé výuky na vysokých školách

Národní akreditační úřad pro vysoké školství (dále jen „NAÚ“) bere na vědomí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR zrušit do odvolání přímou výuku na vysokých školách a upřesňující „Informace k opatření MZ pro vysoké školy“ publikované Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen „MŠMT“) na jeho webových stránkách. K doporučení MŠMT pro vysoké školy využívat nástroje distančního vzdělávání NAÚ doplňuje, že jde o možnost v mimořádné situaci pro všechny studijní programy bez ohledu na udělenou formu studia (ve smyslu § 44 odst. 4 zákona o vysokých školách) konkrétního akreditovaného studijního programu. Toto doplnění NAÚ reaguje na dotazy ze strany vysokých škol, jak mají postupovat, pokud nemají akreditovanou distanční formu studia. NAÚ nebude po dobu mimořádného opatření nijak hodnotit využívání této formy vzdělávání.