Statut Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství


 

 

 

S t a t u t

Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství

 

schválený usnesením vlády České republiky

ze dne 17. října 2016 č. 923

 

 

 

ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 

1. Národní akreditační úřad pro vysoké školství (dále jen „Akreditační úřad“) je nezávislým úřadem zřízeným zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů[1], který zejména

a) rozhoduje o akreditacích studijních programů[2], institucionálních akreditacích[3] a akreditacích habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem[4],

b) vykonává kontrolu dodržování právních předpisů při uskutečňování akreditovaných činností[5] a

c) provádí vnější hodnocení vzdělávací činnosti, vědecké, výzkumné, vývojové, inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti (dále jen „tvůrčí činnost“) a s nimi souvisejících činností vysokých škol[6].

2. Sídlem Akreditačního úřadu je Praha.

3. Akreditační úřad při své činnosti postupuje podle zákona o vysokých školách, správního řádu[7], dalších právních předpisů[8] a tohoto Statutu Akreditačního úřadu (dále jen „Statut“).

4. Standardy pro akreditace[9], ze kterých Akreditační úřad při své činnosti v rámci správního uvážení vychází, uplatňuje se zřetelem k relevantním principům standardů pro zajišťování kvality v evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání[10].

5. Akreditační úřad poskytuje metodickou pomoc v otázkách systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké školy a vnitřního hodnocení kvality.

6. Akreditační úřad v záležitostech své působnosti, jež mají zásadní význam pro systém vysokoškolského vzdělávání v České republice, spolupracuje v zájmu dobré správy s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“), případně též s dalšími ústředními správními úřady a s orgány reprezentace vysokých škol. Akreditační úřad spolupracuje v zájmu dobré správy v otázkách týkajících se uplatnění absolventů vysokých škol též s dalšími správními úřady, orgány územní samosprávy, profesními komorami, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery sociálního dialogu.

7. Akreditační úřad v záležitostech své působnosti, jež mají zásadní význam pro uskutečňování a hodnocení tvůrčí činnosti na vysokých školách, spolupracuje v zájmu dobré správy s ministerstvem, Radou pro výzkum, vývoj a inovace, orgány reprezentace vysokých škol a případně dalšími relevantními úřady, orgány a organizacemi.

 

Čl. 2
Orgány Akreditačního úřadu

 

1. Výkonným orgánem Akreditačního úřadu je Rada Akreditačního úřadu (dále jen „Rada“)[11].

2. Předsedou Akreditačního úřadu je předseda Rady [11].

3. Dvěma místopředsedy Akreditačního úřadu jsou místopředsedové Rady[11].

4. Pracovním orgánem Akreditačního úřadu je předsednictvo Akreditačního úřadu (dále jen „Předsednictvo“).

5. Orgánem Akreditačního úřadu, který zejména rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí Rady v prvním stupni, je Přezkumná komise Akreditačního úřadu (dále jen „Přezkumná komise“) [12].

6. Poradními orgány Rady jsou hodnoticí komise [13].

7. Poradními orgány Akreditačního úřadu jsou dále i komise ustavené předsedou Akreditačního úřadu nebo Radou; tyto komise mohou být stálé, nebo k řešení jednotlivých záležitostí.

 

Čl. 3
Rada a členové Rady

 

1. Kromě působnosti stanovené zákonem o vysokých školách[14] Rada dále v záležitostech, které patří do působnosti Akreditačního úřadu a v záležitostech Akreditačního úřadu

a) schvaluje určení členů Rady jako zpravodajů pro určitý úsek činnosti; vždy se ustavují zpravodajové pro jednotlivé oblasti vzdělávání[15], pro institucionální akreditace, pro profesně zaměřené studijní programy[16] a pro zastoupení studentů v hodnoticích komisích[17],

b) schvaluje Jednací řád hodnoticích komisí (čl. 23),

c) rozhoduje o odvolání člena hodnoticí komise, jde-li o případ podle čl. 29 odst. 12,

d) schvaluje pravidla pro odměňování členů komisí ustavených podle čl. 2 odst. 7,

e) usnáší se na tom, že Akreditační úřad zahájí správní řízení o nápravném opatření podle § 83c odst. 2 písm. b) bodu 2 zákona o vysokých školách (čl. 13 odst. 4),

f) usnáší se na tom, že Akreditační úřad zahájí správní řízení o zrušení nápravného opatření podle § 83c odst. 2 písm. b) bodu 3 zákona o vysokých školách (čl. 13 odst. 5),

g) schvaluje uskutečnění mimořádného vnějšího hodnocení vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké školy [18] (dále jen „mimořádné vnější hodnocení vysoké školy“) podle čl. 15 odst. 1,

h) schvaluje Zásady pro výkon kontroly dodržování právních předpisů při uskutečňování akreditovaných činností u vysokých škol (dále jen „kontrola vysokých škol“) [19] podle čl. 17,

i) schvaluje další doporučené postupy a metody (čl. 20),

j) schvaluje stanoviska k podnětům ministra školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministr“) týkajícím se vysokého školství [20],

k) schvaluje podněty Akreditačního úřadu ke změně právních předpisů (čl. 22 odst. 6),

l) ukládá Předsednictvu vypracovat návrh nového Statutu (čl. 12 odst. 1),

m) schvaluje roční zprávu Akreditačního úřadu (čl. 24) [21],

n) pověřuje členy Rady řízením vnitřního hodnocení činnosti Akreditačního úřadu a schvaluje zprávu o vnitřním hodnocení činnosti Akreditačního úřadu a její aktualizace (čl. 25),

o) usnáší se na tom, že Akreditační úřad podstoupí vnější hodnocení (čl. 26),

p) schvaluje Etický kodex Akreditačního úřadu.

2. Člen Rady metodicky koordinuje činnost hodnoticích komisí a případných dalších komisí ustavených podle čl. 2 odst. 7 v úseku činnosti, ve kterém byl podle odstavce 1 písm. a) určen zpravodajem.

3. Člen Rady nebo Rada si k projednávanému bodu může vyžádat doplnění podkladů, a to zpravidla prostřednictvím Kanceláře Akreditačního úřadu (dále jen „Kancelář“)[22].

4. Rada si může vyžádat zajištění odborného vyjádření, a to prostřednictvím předsedy Akreditačního úřadu.

5. Člen Rady je vyloučen z projednávání a rozhodování ve věci za podmínek stanovených správním řádem[23].

6. Činnost Rady, jakož i postup při výkonu působnosti Akreditačního úřadu v některých věcech dále upravuje Část druhá Statutu.

 

Čl. 4
Předseda Akreditačního úřadu

 

1. Předseda Akreditačního úřadu řídí činnost Akreditačního úřadu a zastupuje jej navenek.

2. Kromě působnosti stanovené zákonem o vysokých školách[24] předseda Akreditačního úřadu dále v záležitostech organizace činnosti Akreditačního úřadu zejména

a) vydává po předchozím projednání v Předsednictvu k zajištění činnosti Akreditačního úřadu v mezích právních předpisů a Statutu opatření, podle kterých orgány Akreditačního úřadu, členové těchto orgánů, hodnotitelé zapsaní v Seznamu hodnotitelů[13]a zaměstnanci působící v Kanceláři postupují; tato opatření se bezodkladně zasílají členům Rady a členům Přezkumné komise,

b) předkládá body na program zasedání Rady, jejichž předložení není Statutem vyhrazeno jinému členu nebo členům Rady,

c) koordinuje činnost předsedů hodnoticích komisí,

d) stanovuje lhůty pro činnost hodnoticích komisí (čl. 31 odst. 2),

e) dává souhlas k zajištění odborného vyjádření vyžádaného hodnoticí komisí (čl. 31 odst. 5),

f) iniciuje na základě informací předložených vysokými školami nebo ministerstvem[25] anebo informací zjištěných z vlastní činnosti Akreditačního úřadu a po předchozím projednání v Předsednictvu případný další postup Akreditačního úřadu,

g) stanovuje po předchozím projednání v Předsednictvu systém metodických školení a dalších konzultací pro členy orgánů Akreditačního úřadu a pro hodnotitele zapsané v Seznamu hodnotitelů.

3. Předseda Akreditačního úřadu činí úkony podle § 134 odst. 1 věty druhé správního řádu vůči účastníkům řízení.

4. Předseda Akreditačního úřadu schvaluje pracovní cesty členů Rady[26] a členů Přezkumné komise [27], poskytování záloh na cestovní náhrady a jejich vyúčtování. Pravidla vysílání na pracovní cesty a stanovování cestovních náhrad určují příslušné vnitřní předpisy ministerstva.

 

Čl. 5
Místopředsedové Akreditačního úřadu

 

1. Místopředsedové Akreditačního úřadu zastupují předsedu Akreditačního úřadu v jím určeném rozsahu.

2. Vymezení působnosti místopředsedů Akreditačního úřadu a informace o tom, v jakém pořadí zastupují v plném rozsahu předsedu Akreditačního úřadu v době jeho nepřítomnosti, se zveřejňuje.

 

Čl. 6
Předsednictvo

 

1. Předsednictvo tvoří předseda Akreditačního úřadu a místopředsedové Akreditačního úřadu.

2. Jednání Předsednictva se konají podle potřeby, nejméně dvakrát měsíčně.

3. Jednání Předsednictva svolává předseda Akreditačního úřadu, a to z vlastního podnětu, na žádost místopředsedy Akreditačního úřadu, člena Rady nebo na žádost ředitele Kanceláře.

4. Jednání Předsednictva se bez práva hlasovat účastní ředitel Kanceláře a jako zapisovatel zaměstnanec Kanceláře určený ředitelem Kanceláře po dohodě s předsedou Akreditačního úřadu. Jednání se bez práva hlasovat též mohou účastnit další osoby pozvané předsedou Akreditačního úřadu nebo Předsednictvem, jakož i člen Rady, koná-li se jednání Předsednictva na jeho žádost.

5. Zápis z jednání Předsednictva schvaluje předseda Akreditačního úřadu.

6. Zápis z jednání Předsednictva se zasílá členům Rady.

 

ČÁST DRUHÁ
ČINNOST RADY

 

Čl. 7
Řádná a mimořádná zasedání Rady

 

1. Časový plán řádných zasedání Rady sestavuje předseda Akreditačního úřadu po předchozím projednání v Předsednictvu, a to zpravidla na období jednoho roku; řádné zasedání Rady se koná nejméně šestkrát ročně. Časový plán se zveřejňuje.

2. Řádná zasedání Rady svolává předseda Akreditačního úřadu podle časového plánu.

3. Mimořádná zasedání Rady svolává předseda Akreditačního úřadu po předchozím projednání v Předsednictvu, nebo na žádost alespoň jedné třetiny všech členů Rady, a to do 14 dnů, nevyplývá-li ze žádosti lhůta delší. Předmětem žádosti mohou být jen záležitosti, které nesnesou odkladu; žádost musí být doprovázena podkladovým materiálem.

4. Termín a místo konání řádného zasedání se oznamují členům Rady a dalším osobám, které se mají účastnit zasedání, alespoň 14 dnů předem; termín a místo konání mimořádného zasedání alespoň pět dnů předem.

 

Čl. 8
Zasedání Rady

 

1. Zasedání Rady se účastní členové Rady.

2. Nestanoví-li správní řád jinak [28], zasedání Rady bez práva hlasovat se účastní ředitel Kanceláře a jako zapisovatelé zaměstnanci Kanceláře určení ředitelem Kanceláře po dohodě s předsedou Akreditačního úřadu a mohou se účastnit též další osoby pozvané předsedou Akreditačního úřadu nebo Radou.

3. K účasti na těch částech zasedání Rady, které se netýkají správních řízení[29] vedených Akreditačním úřadem nebo otázek státního souhlasu[30], zpravidla pozve předseda Akreditačního úřadu zástupce ministerstva, orgánů reprezentace vysokých škol a partnerů sociálního dialogu.

4. Program zasedání Rady navrhuje předseda Akreditačního úřadu po předchozím projednání v Předsednictvu; navržený program se oznamuje způsobem uvedeným v čl. 7 odst. 4. V naléhavých případech může Předseda Akreditačního úřadu návrh programu dodatečně změnit.

5. Po zahájení jednání mohou členové Rady předložit doplňovací nebo pozměňovací návrhy k navrženému programu zasedání. O navrženém programu zasedání, jakož i o doplňovacích nebo pozměňovacích návrzích se usnáší Rada.

6. Zasedání Rady řídí předseda Akreditačního úřadu nebo jím pověřený místopředseda Akreditačního úřadu.

7. Jednotlivé body programu se projednávají zpravidla na základě písemných podkladových materiálů. Podkladové materiály se zasílají členům Rady nejpozději sedm dnů před řádným zasedáním Rady, nebo společně s oznámením o termínu a místě konání mimořádného zasedání Rady podle čl. 7 odst. 4. Podkladové materiály se zasílají elektronickou formou.

8. Ke každému bodu programu se koná rozprava.

9. Hlasuje se zvlášť o každém návrhu, který byl Radě předložen, pokud jej člen Rady, který návrh podal, nevezme do zahájení hlasování zpět. O věcně souvisejících návrzích nebo o návrzích ke stejnému bodu programu lze hlasovat společně.

10. O návrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy. Jestliže byl podán návrh na stažení bodu z programu zasedání, hlasuje se o něm nejdříve. O doplňovacích a pozměňovacích návrzích se hlasuje před hlasováním o původním návrhu, a to v pořadí opačném, než v jakém byly předloženy. U návrhů formulovaných alternativně se nejprve hlasuje o jednotlivých alternativách a následně o návrhu vzešlém z tohoto hlasování.

11. Hlasování je veřejné, nestanoví-li Statut jinak.

12. Hlasování, která se týkají návrhu na odvolání člena Rady podle čl. 27 odst. 3 a 4 nebo odvolání člena hodnoticí komise podle čl. 29 odst. 12, jsou vždy tajná. V ostatních případech, které se týkají jmenovitě určených osob, je hlasování tajné, vyžádají-li si tajné hlasování alespoň tři členové Rady. Výsledek tajného hlasování zjišťuje tříčlenná komise, která může být složena pouze z členů Rady.

13. Po ukončení hlasování nebo po zjištění výsledků hlasování se vyhlásí výsledek tak, že se sdělí počet hlasů odevzdaných pro návrh, proti návrhu a počet členů Rady, kteří se zdrželi hlasování. Jestliže se člen Rady, ač byl přítomen, hlasování nezúčastnil, má se za to, že se hlasování zdržel.

14. Každý člen Rady může bezprostředně po hlasování vznést námitku proti jeho průběhu. O takové námitce rozhodne Rada bez rozpravy. Vyhoví-li Rada námitce, hlasování se opakuje.

 

Čl. 9
Usnesení Rady

 

1. Rada je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů Rady. Jsou-li však přítomny méně než dvě třetiny všech členů Rady, může předseda Akreditačního úřadu v zájmu vyšší reprezentativnosti rozhodnutí s ohledem na základní zásady činnosti správních orgánů[31] bod nebo body programu odročit na nejbližší řádné zasedání Rady, nebo na mimořádné zasedání Rady; předseda Akreditačního úřadu může tentýž bod programu odročit pouze jednou.

2. Nestanoví-li zákon o vysokých školách[32] nebo Statut jinak, je usnesení Rady přijato, jestliže se pro něj vyslovila nadpoloviční většina přítomných členů Rady.

3. K přijetí usnesení o podání návrhu na odvolání člena Rady je zapotřebí hlasů alespoň dvou třetin všech členů Rady.

4. Pro účely zjišťování usnášeníschopnosti Rady nebo výsledků hlasování se vždy má za to, že Rada má počet členů stanovený zákonem o vysokých školách[33].

 

Čl. 10
Zápis

 

1. Zápis ze zasedání Rady schvaluje předseda Akreditačního úřadu.

2. Zápis ze zasedání Rady se zasílá členům Rady, ministerstvu, orgánům reprezentace vysokých škol a zveřejňuje se.

 

Čl. 11
Jednání a hlasování per rollam

 

1. Mimořádné zasedání Rady proběhne per rollam, stanoví-li tak po předchozím projednání v Předsednictvu předseda Akreditačního úřadu.

2. Podkladový materiál a znění návrhu, včetně uvedení důvodů, se rozešlou členům Rady k projednání v uzavřené elektronické konferenci. V usnesení se uvede lhůta pro projednání a hlasování, která nesmí být kratší než tři dny od rozeslání.

3. Hlasování je veřejné, a to prostřednictvím elektronického hlasovacího formuláře.

4. Tímto způsobem nelze hlasovat o návrhu Statutu, změny Statutu ani o usneseních ve věcech uvedených v čl. 8 odst. 12 větě první. Tímto způsobem rovněž nelze hlasovat, pokud hlasování per rollam ve lhůtě pro hlasování odmítla nejméně jedna třetina všech členů Rady.

5. Výsledek hlasování per rollam se bezodkladně sděluje členům Rady; při zjišťování výsledku hlasování per rollam se má za to, že hlasování byli přítomni všichni členové Rady.

 

Čl. 12
Schvalování Statutu

 

1. Návrh nového Statutu předkládá Radě Předsednictvo, a to z vlastního podnětu, nebo na základě usnesení Rady.

2. Návrh změny Statutu může předložit člen Rady.

3. Návrh podle odstavce 1 nebo 2 se předkládá Kanceláři nejméně 21 dnů před zasedáním Rady a bezodkladně se zasílá členům Rady.

4. Pozměňovací návrhy k návrhu nového Statutu nebo k návrhu změny Statutu se předkládají Kanceláři nejméně 14 dnů před zasedáním Rady. Předkladatel návrhu může svůj návrh v reakci na pozměňovací návrhy modifikovat; pro účely dalšího projednávání se modifikace považuje za pozměňovací návrh.

5. Návrh nového Statutu nebo návrh změny Statutu spolu s podanými pozměňovacími návrhy projedná Předsednictvo. Návrh nového Statutu nebo návrh změny Statutu, souhrn pozměňovacích návrhů a stanovisko Předsednictva je podkladovým materiálem pro zasedání Rady.

6. Návrh nového Statutu nebo návrh změny Statutu schválený Radou, jakož i informace o schvalování tohoto návrhu vládou se zveřejňují.

 

Čl. 13
Správní řízení v prvním stupni
[34]

 

1. Spisový materiál předá Kancelář předsedovi a dalším členům hodnoticí komise po jejím ustavení podle čl. 29 a příslušnému členu nebo členům Rady (čl. 29 odst. 2).

2. Na základě stanoviska hodnoticí komise (čl. 31 odst. 7) zpracuje příslušný člen nebo členové Rady do 14 dnů zprávu, jejíž součástí je i návrh usnesení Rady, včetně uvedení důvodů; tato zpráva se zasílá Kanceláři.

3. Podkladovým materiálem pro zasedání Rady je zejména stanovisko hodnoticí komise a zpráva příslušného člena nebo členů Rady; tento člen nebo členové Rady jsou předkladateli daného bodu programu zasedání Rady.

4. Na zahájení správního řízení o nápravném opatření podle § 83c odst. 2 písm. b) bodu 2 zákona o vysokých školách se usnáší Rada; příslušný bod programu, včetně uvedení důvodů, může navrhnout člen Rady. Jde-li o případ podle § 81b odst. 3 věty druhé zákona o vysokých školách, je třeba úkon k zahájení správního řízení učinit bezodkladně po dni, ke kterému zanikla institucionální akreditace pro příslušnou oblast nebo oblasti vzdělávání.

5. Na zahájení správního řízení o zrušení nápravného opatření podle § 83c odst. 2 písm. b) bodu 3 zákona o vysokých školách se usnáší Rada; příslušný bod programu, včetně uvedení důvodů, může navrhnout člen Rady. Podá-li vysoká škola žádost o zrušení nápravného opatření, předloží předseda Akreditačního úřadu daný bod na program zasedání Rady.

6. Jestliže je po zrušení nebo částečném zrušení rozhodnutí Rady a vrácení věci Přezkumnou komisí[35] zapotřebí nového posouzení věci hodnoticí komisí, postupuje se podle odstavce 1 až 3, jinak se věc předloží na nejbližší zasedání Rady, při dodržení lhůty podle čl. 7 odst. 4. Obdobně se postupuje po zrušení rozhodnutí Rady soudem.

 

Čl. 14
Stanovisko k typu vysoké školy

 

1. K přípravě stanoviska ve věci žádosti vysoké školy k typu vysoké školy[36] ustavuje předseda Akreditačního úřadu z hodnotitelů zapsaných v Seznamu hodnotitelů komisi podle čl. 2 odst. 7.

2. Žádost vysoké školy předá Kancelář komisi uvedené v odstavci 1 a Předsednictvu.

3. Na činnost komise se vztahují ustanovení čl. 28 odst. 2 a 3 obdobně a ustanovení čl. 31 přiměřeně.

4. Na základě stanoviska komise zpracuje Předsednictvo do 14 dnů zprávu, jejíž součástí je i návrh usnesení Rady, včetně uvedení důvodů; tato zpráva se zasílá Kanceláři.

5. Podkladovým materiálem pro zasedání Rady je zejména stanovisko komise a zpráva Předsednictva.

6. Stanovisko k typu vysoké školy Akreditační úřad vydá do 90 dnů od doručení žádosti vysoké školy.

7. Lhůta pro podání námitek proti stanovisku činí 30 dnů od doručení stanoviska vysoké škole.

8. Námitky vysoké školy podané ve lhůtě podle odstavce 7 bezodkladně postoupí Kancelář Předsednictvu a komisi, je-li zapotřebí nového posouzení věci komisí; komise zašle Kanceláři stanovisko k námitkám vysoké školy do 30 dní. Podkladovým materiálem pro zasedání Rady jsou zejména námitky vysoké školy, předkládací zpráva Předsednictva a případné stanovisko komise. Věc se předloží na nejbližší zasedání Rady, při dodržení lhůty podle čl. 7 odst. 4. Shledá-li Rada námitky důvodnými, stanovisko změní.

 

Čl. 15
Vnější hodnocení vysoké školy

 

1. Podnět k provedení mimořádného vnějšího hodnocení vysoké školy[18] může podat předseda Akreditačního úřadu po předchozím projednání v Předsednictvu, nebo tento podnět může předsedovi Akreditačního úřadu podat nejméně třetina všech členů Rady; podnět musí být odůvodněn. Předseda Akreditačního úřadu k důvodům uvedeným v podnětu vyžádá stanovisko dané vysoké školy; lhůta pro podání tohoto stanoviska činí 15 dnů od doručení žádosti předsedy Akreditačního úřadu. Podkladovým materiálem pro zasedání Rady je zejména podnět členů Rady a případné stanovisko dané vysoké školy; předkladatelem daného bodu programu zasedání Rady je předseda Akreditačního úřadu, nebo členové Rady uvedení ve větě první.

2. Podnět ministra k provedení vnějšího hodnocení vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké školy (dále jen „vyžádané vnější hodnocení vysoké školy“)[37], nebo usnesení Rady o provedení mimořádného vnějšího hodnocení vysoké školy bezodkladně postoupí Kancelář předsedovi a dalším členům hodnoticí komise po jejím ustavení podle čl. 29 a příslušnému členu nebo členům Rady (čl. 29 odst. 2).

3. Na základě návrhu zprávy o vyžádaném vnějším hodnocení vysoké školy nebo o mimořádném vnějším hodnocení vysoké školy (dále jen „zpráva o vnějším hodnocení vysoké školy“) vypracovaném hodnoticí komisí zpracuje příslušný člen nebo členové Rady do 14 dnů předkládací zprávu, jejíž součástí je i návrh usnesení Rady; tato zpráva se zasílá Kanceláři. Zpráva o vnějším hodnocení vysoké školy se též zasílá vysoké škole k vyjádření; lhůta pro podání tohoto vyjádření činí 15 dnů od doručení této zprávy.

4. Podkladovým materiálem pro zasedání Rady je zejména návrh zprávy o vnějším hodnocení, předkládací zpráva příslušného člena nebo členů Rady a případné vyjádření vysoké školy; tento člen nebo členové Rady jsou předkladateli daného bodu programu zasedání Rady.

5. Zprávu o vnějším hodnocení vysoké školy Akreditační úřad vydá do 150 dnů od doručení podnětu ministra k provedení vnějšího hodnocení vysoké školy, nebo ode dne, kdy Rada schválila usnesení o provedení mimořádného vnějšího hodnocení vysoké školy.

6. Lhůta pro podání námitek proti zprávě o vnějším hodnocení vysoké školy činí 30 dnů od doručení této zprávy vysoké škole.

7. Námitky vysoké školy podané ve lhůtě podle odstavce 6 bezodkladně postoupí Kancelář předsedovi a dalším členům hodnoticí komise a příslušnému členu nebo členům Rady. Hodnoticí komise zašle do 30 dnů Kanceláři stanovisko k námitkám, včetně případných návrhů na úpravu zprávy o vnějším hodnocení vysoké školy. Podkladovým materiálem pro zasedání Rady jsou zejména námitky vysoké školy, stanovisko hodnoticí komise a předkládací zpráva příslušného člena nebo členů Rady. Věc se předloží na nejbližší zasedání Rady, při dodržení lhůty podle čl. 7 odst. 4. Shledá-li Rada námitky důvodnými, zprávu o vnějším hodnocení vysoké školy upraví.

8. Zpráva o vnějším hodnocení vysoké školy se po marném uplynutí lhůty podle odstavce 6, nebo po postupu podle odstavce 7 zveřejňuje.

 

Čl. 16
Stanovisko k udělení státního souhlasu

 

1. Na postup při vydávání stanoviska k udělení státního souhlasu a na postup podle § 39a odst. 2 věty druhé a třetí zákona o vysokých školách se ustanovení čl. 13 odst. 1 až 3 vztahují obdobně.

2. Stanovisko k udělení státního souhlasu Akreditační úřad vydá do 90 dnů od doručení žádosti ministerstva o stanovisko Akreditačního úřadu k žádosti o udělení státního souhlasu nebo do 60 dnů od doručení žádosti ministerstva podle § 39a odst. 2 věty druhé a třetí zákona o vysokých školách.

 

Čl. 17
Kontrola vysokých škol

 

1. Při kontrole vysokých škol se postupuje podle kontrolního řádu[38] a Zásad pro výkon kontroly vysokých škol.

2. Podle kontrolního řádu a Zásad pro výkon kontroly vysokých škol se též postupuje při výkonu působnosti Akreditačního úřadu ve věci kontroly evropské zahraniční vysoké školy nebo pobočky evropské zahraniční vysoké školy při jejich působení na území České republiky[39].

3. Návrh Zásad pro výkon kontroly vysokých škol předkládá Radě Předsednictvo. Předseda Akreditačního úřadu před předložením návrhu nejprve koncept návrhu zašle k vyjádření členům Rady a návrh projedná s orgány reprezentace vysokých škol.

4. Návrh podle odstavce 3 se předkládá Kanceláři nejméně 21 dnů před zasedáním Rady a bezodkladně se zasílá členům Rady.

5. Pozměňovací návrhy k návrhu podle odstavce 3 se předkládají Kanceláři nejméně 14 dnů před zasedáním Rady. Předsednictvo projedná pozměňovací návrhy a může návrh v reakci na pozměňovací návrhy modifikovat; pro účely dalšího projednávání se modifikace považuje za pozměňovací návrh.

6. Návrh podle odstavce 3, souhrn pozměňovacích návrhů a stanovisko Předsednictva je podkladovým materiálem pro zasedání Rady.

7. Zásady pro výkon kontroly vysokých škol se zveřejňují.

 

Čl. 18
Stanovisko k mimoevropským zahraničním vysokým školám

 

1. K přípravě stanoviska k personálnímu, finančnímu a materiálnímu zabezpečení zahraničního vysokoškolského studijního programu a ke splnění podmínek pro řádné zajištění výuky a související tvůrčí činnosti žadatelem o udělení povolení nebo oprávnění k poskytování zahraničního vysokoškolského vzdělávání na území České republiky ve věci žádosti ministerstva o součinnost Akreditačního úřadu při posuzování splnění podmínek uvedených v § 93f odst. 5 písm. a) nebo § 93h odst. 5 písm. a) zákona o vysokých školách[40] ustavuje předseda Akreditačního úřadu z hodnotitelů zapsaných v Seznamu hodnotitelů komisi podle čl. 2 odst. 7.

2. Žádost ministerstva předá Kancelář komisi a Předsednictvu.

3. Na činnost komise se vztahují ustanovení čl. 28 odst. 2 a 3 obdobně a čl. 31 přiměřeně.

4. Na základě stanoviska komise zpracuje Předsednictvo do 14 dnů zprávu, jejíž součástí je i návrh usnesení Rady, včetně uvedení důvodů; tato zpráva se zasílá Kanceláři.

5. Podkladovým materiálem pro zasedání Rady je zejména stanovisko komise a zpráva Předsednictva.

6. Stanovisko Akreditační úřad vydá do 90 dnů od doručení žádosti ministerstva.

 

Čl. 19
Doporučené postupy a metody hodnoticí činnosti

 

1. K přípravě návrhů doporučených postupů a metod hodnoticí činnosti pro akreditace studijních programů, institucionální akreditace a akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem[41] ustavuje předseda Akreditačního úřadu po předchozím projednání v Radě stálé komise podle čl. 2 odst. 7; tyto komise jsou ustavovány zejména z členů Rady a z hodnotitelů zapsaných v Seznamu hodnotitelů.

2. Součástí doporučených postupů a metod hodnoticí činnosti je též doporučená struktura a forma žádosti o

a) akreditaci studijního programu, její rozšíření a prodloužení,

b) institucionální akreditaci a její rozšíření,

c) akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem a

d) zrušení nápravných opatření.

3. Doporučené postupy a metody hodnoticí činnosti se zveřejňují.

 

Čl. 20
Další doporučené postupy a metody

 

1. K přípravě návrhů doporučených postupů a metod pro výkon působnosti Akreditačního úřadu, která není uvedena v čl. 19, ustavuje předseda Akreditačního úřadu po předchozím projednání v Radě zpravidla stálé komise podle čl. 2 odst. 7; tyto komise jsou ustavovány zejména z členů Rady a z hodnotitelů zapsaných v Seznamu hodnotitelů.

2. Součástí doporučených postupů a metod podle odstavce 1 je zpravidla též doporučená struktura a forma

a) žádosti o vydání stanoviska k typu vysoké školy a

b) části žádosti o udělení státního souhlasu týkající se návrhů studijních programů.

3. Další doporučené postupy a metody se zveřejňují.

 

Čl. 21
Seznam hodnotitelů

 

1. Návrh podmínek pro zařazení do Seznamu hodnotitelů připravuje Předsednictvo. Předseda Akreditačního úřadu před jeho schvalováním v Radě[42] nejprve koncept návrhu zašle k vyjádření členům Rady a návrh projedná s orgány reprezentace vysokých škol. Podmínky pro zařazení do Seznamu hodnotitelů se zveřejňují.

2. V Seznamu hodnotitelů, pro každou oblast vzdělávání, nejmenší možný podíl osob činí[43]

a) 45 %, jde-li o osoby působící ve vysokém školství,

b) 7,5 %, jde-li o osoby působící ve sféře dalších výzkumných institucí,

c) 7,5 %, jde-li o osoby působící ve státní, územní nebo jiné veřejné správě,

d) 7,5 %, jde-li o osoby působící ve sféře dalších zaměstnavatelů absolventů vysokých škol, v podnikové sféře spolupracující s vysokými školami nebo o jiné odborníky z praxe, a

e) 5 %, jde-li o studenty.

3. V Seznamu hodnotitelů může být pro oblasti vzdělávání Ekonomické obory, Filologie a Učitelství zapsáno nejvýše 80 osob, pro každou jinou oblast vzdělávání nejvýše 50 osob[44].

4. Hodnotitel zapsaný v Seznamu hodnotitelů je povinen bezodkladně oznámit Kanceláři změnu údajů o své osobě, které jsou vedeny v Seznamu hodnotitelů[45].

5. Podnět k vyřazení hodnotitele ze Seznamu hodnotitelů může předsedovi Akreditačního úřadu podat ústřední správní úřad uvedený v zákoně o vysokých školách[46] anebo člen Rady. Podnět musí být odůvodněn.

6. Předseda Akreditačního úřadu k podnětu vyžádá vyjádření daného hodnotitele, nejde-li o vlastní žádost hodnotitele; lhůta pro toto vyjádření činí 30 dnů.

7. Podkladovým materiálem pro zasedání Rady je zejména podnět a případné vyjádření hodnotitele; podal-li podnět člen Rady, je předkladatelem tohoto bodu programu.

8. Důvody pro vyřazení hodnotitele ze Seznamu hodnotitelů mohou spočívat zejména v opakovaném odmítnutí účasti na metodickém školení nebo členství v hodnoticí komisi, jednání zpochybňujícím nezávislost nebo odbornou úroveň výkonu působnosti Akreditačního úřadu anebo řádný výkon této působnosti, ve skutečnosti, že hodnotitel přestal být studentem, nebo přestal působit ve vysokém školství, nebo ve sféře uvedené v odstavci 2 písm. b) až d), nebo v nemožnosti být dále členem hodnotitelské komise, nejde-li o vlastní žádost hodnotitele.

 

Čl. 22
Podněty pro úpravu standardů pro akreditace a pro změny dalších právních předpisů

 

1. Návrh na podání podnětu Akreditačního úřadu pro úpravy standardů pro akreditace[47] může předložit člen Rady. Součástí návrhu je i uvedení důvodů.

2. Návrh podle odstavce 1 se předkládá Kanceláři nejméně 21 dnů před zasedáním Rady a bezodkladně se zasílá členům Rady.

3. Pozměňovací návrhy k návrhu podle odstavce 1 se předkládají Kanceláři nejméně 14 dnů před zasedáním Rady. Předkladatel návrhu může svůj návrh v reakci na pozměňovací návrhy modifikovat; pro účely dalšího projednávání se modifikace považuje za pozměňovací návrh.

4. Návrh spolu s podanými pozměňovacími návrhy projedná Předsednictvo. Návrh podle odstavce 1, souhrn pozměňovacích návrhů a stanovisko Předsednictva je podkladovým materiálem pro zasedání Rady.

5. Podněty Akreditačního úřadu pro úpravu standardů pro akreditace se zveřejňují.

6. Ustanovení předchozích odstavců se obdobně použijí pro postup při podnětech Akreditačního úřadu ke změně dalších právních předpisů.

 

Čl. 23
Jednací řád hodnoticích komisí

 

1. Návrh Jednacího řádu hodnoticích komisí předkládá Radě Předsednictvo.

2. Návrh podle odstavce 1 se předkládá Kanceláři nejméně 21 dnů před zasedáním Rady a bezodkladně se zasílá členům Rady.

3. Pozměňovací návrhy k návrhu podle odstavce 1 se předkládají Kanceláři nejméně 14 dnů před zasedáním Rady. Předsednictvo projedná pozměňovací návrhy a může návrh v reakci na pozměňovací návrhy modifikovat; pro účely dalšího projednávání se modifikace považuje za pozměňovací návrh.

4. Návrh podle odstavce 1, souhrn pozměňovacích návrhů a stanovisko Předsednictva je podkladovým materiálem pro zasedání Rady.

5. Jednací řád hodnoticích komisí se zveřejňuje.

 

Čl. 24
Roční zpráva Akreditačního úřadu

 

1. Akreditační úřad každoročně zpracovává roční zprávu o své činnosti[21].

2. Návrh roční zprávy Akreditačního úřadu připravuje ředitel Kanceláře podle pokynů předsedy Akreditačního úřadu.

3. Roční zpráva Akreditačního úřadu se zveřejňuje.

 

Čl. 25
Vnitřní hodnocení činnosti Akreditačního úřadu

 

1. Akreditační úřad jednou za tři roky zpracovává zprávu o vnitřním hodnocení své činnosti. Tato zpráva je každoročně aktualizována.

2. Vnitřní hodnocení činnosti Akreditačního úřadu a přípravu zprávy o vnitřním hodnocení a jejích aktualizací řídí členové Rady k tomu pověření Radou.

3. Zpráva o vnitřním hodnocení Akreditačního úřadu se zveřejňuje.

 

Čl. 26
Vnější hodnocení činnosti Akreditačního úřadu

 

1. Akreditační úřad podle potřeby podstupuje vnější hodnocení své činnosti.

2. Vnější hodnocení činnosti Akreditačního úřadu probíhá v souladu s příslušnými mezinárodními standardy[10] a pravidly[48].

3. Zpráva o vnějším hodnocení Akreditačního úřadu se zveřejňuje.

 

Čl. 27
Návrh na odvolání člena Rady

 

1. Podnět k návrhu na odvolání člena Rady[49] musí být předložen v listinné podobě spolu s uvedením důvodu; důvodem mohou být jen okolnosti související s předpoklady a podmínkami pro výkon funkce předsedy Rady, místopředsedy Rady nebo člena Rady stanovené zákonem o vysokých školách.

2. Podnět musí být opatřen podpisy členů Rady, kteří podnět podávají, osob oprávněných jednat za orgán reprezentace vysokých škol, nebo ministra. Předkládá-li podnět orgán reprezentace vysokých škol, musí být doložen doslovným zněním usnesení.

3. Rada posuzuje nejprve přípustnost podnětu. Nebylo-li usnesení o přípustnosti podnětu přijato, platí, že Rada podnět odmítla; o odmítnutém podnětu se dále nejedná.

4. Není-li podnět odmítnut, projedná jej Rada na svém nejbližším zasedání; na toto zasedání musí být pozvány osoby uvedené v odstavci 2 větě první a tyto osoby nebo jejich pověření zástupci se mohou tohoto bodu programu zasedání zúčastnit. Členu Rady, o návrhu na jehož odvolání má být hlasováno, se zaručuje doba na přípravu na toto zasedání v délce nejméně 30 dnů. V rozpravě se člen Rady vyjádří k důvodům návrhu a má právo pokládat osobám, které podnět vznesly, otázky týkající se těchto důvodů.

 

ČÁST TŘETÍ
HODNOTICÍ KOMISE

 

Čl. 28
Hodnoticí komise

 

1. Hodnoticí komise jsou poradními orgány Rady pro přípravu stanovisek k jednotlivým správním řízením podle § 83c odst. 2 písm. b) a g) zákona o vysokých školách a pro přípravu zpráv o vnějším hodnocení vysokých škol.

2. Hodnoticí komise při své činnosti vycházejí zejména ze zákona o vysokých školách, správního řádu, standardů pro akreditace[9], Statutu, doporučených postupů a metod hodnoticí činnosti, dalších doporučených postupů a metod podle čl. 20 a opatření předsedy Akreditačního úřadu.

3. Za zpřístupnění materiálů podle odstavce 2, jakož i dalších relevantních předpisů[8] členům hodnoticí komise zodpovídá ředitel Kanceláře.

 

Čl. 29
Ustavování hodnoticích komisí

 

1. Hodnoticí komise jsou ustavovány pro jednotlivá správní řízení a pro přípravu jednotlivých zpráv o vnějším hodnocení vysokých škol; ustavení stálých hodnoticích komisí je vyloučeno. Ustanovením první věty není dotčena možnost opakovaného jmenování osob ze Seznamu hodnotitelů do hodnoticích komisí ani možnost

a) ustavení jedné hodnoticí komise pro přípravu stanovisek ve více správních řízeních podle § 83c odst. 2 písm. b) zákona o vysokých školách týkajících se téhož studijního programu nebo příbuzných studijních programů, jde-li o tutéž vysokou školu, nebo

b) ustavení jedné hodnoticí komise pro přípravu stanovisek ve více správních řízeních podle § 83c odst. 2 písm. b) zákona o vysokých školách týkajících se příbuzných oborů habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem, jde-li o tutéž vysokou školu,

nebyla-li správní řízení podle písmena a), nebo podle písmena b) podle § 140 správního řádu spojena do společného řízení.

2. Návrh na složení hodnoticí komise připravuje podle čl. 30 předseda Akreditačního úřadu ve spolupráci

a) se členem Rady, který je zpravodajem pro příslušnou oblast vzdělávání [50], nebo, jde-li o kombinovaný studijní program[50], se členy Rady, kteří jsou zpravodaji pro příslušné oblasti vzdělávání, jde-li o správní řízení ve věci akreditace studijního programu,

b) se členem Rady, který je zpravodajem pro oblast vzdělávání, ve které vysoká škola hodlá působit[51], nebo, hodlá-li vysoká škola působit ve více oblastech vzdělávání, se členy Rady, kteří jsou zpravodaji pro tyto oblasti vzdělávání, a se členem Rady, který je zpravodajem pro institucionální akreditace, jde-li o správní řízení ve věci institucionální akreditace,

c) se členem Rady, který je zpravodajem pro oblast vzdělávání, jíž odpovídá habilitační obor nebo obor ke jmenování profesorem, nebo, odpovídá-li tento obor více oblastem vzdělávání, se členy Rady, kteří jsou zpravodaji pro tyto oblasti vzdělávání, jde-li o správní řízení ve věci akreditace habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem,

d) se členy Rady, kteří jsou zpravodaji pro oblasti vzdělávání, do kterých patří převážná část studijních programů uskutečňovaných příslušnou vysokou školou, jde-li o vnější hodnocení vysoké školy,

e) se členy Rady, kteří jsou zpravodaji pro oblasti vzdělávání, do kterých patří studijní programy uvedené v žádosti o udělení státního souhlasu, jde-li o správní řízení ve věci udělení státního souhlasu.

Je-li člen Rady podle čl. 3 odst. 5 vyloučen z projednávání daného bodu, určí předseda Akreditačního úřadu jiného člena Rady, se kterým návrh na složení hodnoticí komise připravuje; tento člen Rady v takovém případě plní příslušné další úkoly stanovené Statutem.

3. Předseda Akreditačního úřadu průběžně spolupracuje

a) v záležitostech zastoupení osob navržených do Seznamu hodnotitelů profesními organizacemi nebo jinými právnickými osobami uvedenými v § 77b odst. 2 písm. e) zákona o vysokých školách nebo působících ve sféře uvedené v čl. 21 odst. 2 písm. d) v hodnoticích komisích se členem Rady, který je zpravodajem pro profesně zaměřené studijní programy a

b) v záležitostech zastoupení studentů v hodnoticích komisích se členem Rady, který je zpravodajem pro zastoupení studentů v hodnoticích komisích.

4. Členem hodnoticí komise nemůže být jmenován zaměstnanec vysoké školy nebo jiné právnické osoby s pracovním nebo služebním poměrem ani student vysoké školy, je-li tato vysoká škola nebo jiná právnická osoba účastníkem příslušného správního řízení nebo jde-li o vnější hodnocení této vysoké školy. Členem hodnoticí komise nemůže být dále jmenován ten, kdo na příslušné vysoké škole nebo právnické osobě vykonává placenou funkci, je placeným členem jejího orgánu nebo se podílí na podnikání příslušné vysoké školy nebo právnické osoby.

5. Podmínkou jmenování členem hodnoticí komise je souhlas navržené osoby.

6. Hodnoticí komise, včetně jejího předsedy a případného místopředsedy nebo místopředsedů, ustavuje předseda Akreditačního úřadu po projednání v Předsednictvu, a to do 21 dnů ode dne, kdy

a) byla Akreditačnímu úřadu doručena příslušná žádost vysoké školy,

b) Akreditační úřad zahájil správní řízení o nápravném opatření podle § 83c odst. 2 písm. b) bodu 2 zákona o vysokých školách,

c) Akreditační úřad zahájil správní řízení o zrušení nápravného opatření podle § 83c odst. 2 písm. b) bodu 3 zákona o vysokých školách,

d) byla Akreditačnímu úřadu doručena žádost ministerstva o stanovisko Akreditačního úřadu k žádosti o udělení státního souhlasu,

e) byl Akreditačnímu úřadu doručen podnět ministra k provedení vnějšího hodnocení vysoké školy, nebo

f) Rada schválila usnesení o provedení mimořádného vnějšího hodnocení vysoké školy.

7. Kontrolu formální správnosti a úplnosti žádosti provádí bezodkladně Kancelář. Pokud jsou shledány důvody k zastavení řízení, předloží předseda Akreditačního úřadu věc Radě a hodnoticí komise se neustavuje.

8. Žádost o stanovisko ke složení hodnoticí komise se příslušné vysoké škole zasílá bezodkladně po ustavení hodnoticí komise.

9. Lhůta pro zaslání stanoviska vysokou školou činí sedm dnů od doručení žádosti podle odstavce 8.

10. V případě nesouhlasného stanoviska vysoké školy podaného ve lhůtě podle odstavce 9 ustanoví předseda Akreditačního úřadu hodnoticí komisi ve změněném složení; ustanovení odstavce 2 a 6 se použijí přiměřeně.

11. Předseda Akreditačního úřadu odvolá člena hodnoticí komise, zejména pokud člen hodnoticí komise přestal splňovat podmínky pro členství v hodnoticí komisi, přestal být studentem nebo se nepodílí na činnosti hodnoticí komise anebo pokud se dopustil jednání zpochybňujícího nezávislost nebo odbornou úroveň výkonu působnosti Akreditačního úřadu anebo řádný výkon této působnosti.

12. Je-li uplatněna námitka podjatosti člena hodnoticí komise nebo vyjde-li po ustavení hodnoticí komise najevo skutečnost, která odůvodňuje vyloučení člena hodnoticí komise, rozhodne předseda Akreditačního úřadu o jeho odvolání z hodnoticí komise; pokud člena hodnoticí komise neodvolá, předloží věc Radě.

13. Vzdá-li se člen hodnoticí komise členství, nebo je-li odvolán člen hodnoticí komise, může předseda Akreditačního úřadu místo něj jmenovat nového člena.

 

Čl. 30
Složení hodnoticích komisí

 

1. Hodnoticí komisi pro přípravu stanoviska ve správním řízení ve věci akreditace studijního programu tvoří předseda a dalších šest členů za podmínky, že

a) alespoň dva členové hodnoticí komise byli jmenováni profesorem nebo docentem, jde-li o bakalářský studijní program,

b) předseda hodnoticí komise a alespoň dva další členové hodnoticí komise byli jmenováni profesorem nebo docentem, jde-li o magisterský studijní program,

c) předseda hodnoticí komise a alespoň tři další členové hodnoticí komise byli jmenováni profesorem nebo docentem, jde-li o doktorský studijní program,

d) alespoň dva členové hodnoticí komise byli do Seznamu hodnotitelů navrženi profesními organizacemi nebo jinými právnickými osobami uvedenými v § 77b odst. 2 písm. e) zákona o vysokých školách nebo působí ve sféře uvedené v čl. 21 odst. 2 písm. d), jde-li o profesně zaměřený studijní program.

Členové hodnoticí komise jsou jmenováni z části Seznamu hodnotitelů odpovídající oblasti vzdělávání[52], do které patří daný studijní program; jde-li o kombinovaný studijní program, jsou členové hodnoticí komise jmenováni z částí Seznamu hodnotitelů odpovídajících oblastem vzdělávání, do kterých patří daný studijní program.

2. Hodnoticí komisi pro přípravu stanoviska ve správním řízení ve věci institucionální akreditace tvoří

a) předseda, místopředseda a další tři členové, včetně studenta, a dále

b) místopředseda a další tři členové pro každou oblast vzdělávání, ve které vysoká škola hodlá působit.

Předseda, místopředseda a další tři členové hodnoticí komise uvedení v písmenu a) jsou jmenováni z části nebo částí Seznamu hodnotitelů odpovídající oblasti nebo oblastem vzdělávání, ve kterých vysoká škola hodlá působit, a tvoří dílčí komisi hodnoticí komise. Místopředseda a tři členové pro příslušnou oblast vzdělávání uvedení v písmenu b) jsou jmenováni z části Seznamu hodnotitelů odpovídající této oblasti vzdělávání a tvoří další dílčí komisi, nebo, hodlá-li vysoká škola působit ve více oblastech vzdělávání, další dílčí komise hodnoticí komise; ve vztahu k typu nebo typům studijních programů se podmínky podle odstavce 1 uplatní přiměřeně.

3. Hodnoticí komisi pro přípravu stanoviska ve správním řízení ve věci akreditace habilitačního řízení tvoří předseda a dalších šest členů za podmínky, že předseda hodnoticí komise a alespoň tři další členové hodnoticí komise byli jmenováni profesorem nebo docentem.

4. Hodnoticí komisi pro přípravu stanoviska ve správním řízení ve věci akreditace řízení ke jmenování profesorem tvoří předseda a dalších šest členů za podmínky, že předseda hodnoticí komise a alespoň jeden další člen hodnoticí komise byli jmenováni profesorem a alespoň dva další členové hodnoticí komise byli jmenováni profesorem nebo docentem.

5. Členové hodnoticí komise podle odstavců 3 a 4 jsou jmenováni z části Seznamu hodnotitelů odpovídající oblasti vzdělávání, které odpovídá daný habilitační obor nebo obor ke jmenování profesorem; odpovídá-li tento obor více oblastem vzdělávání, jsou členové hodnoticí komise jmenováni z částí Seznamu hodnotitelů odpovídajících těmto oblastem vzdělávání.

6. Je-li vedeno společné řízení o žádosti o institucionální akreditaci a o žádosti o udělení akreditace habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem, navyšuje se počet členů hodnoticí komise uvedený v odstavci 2 písm. b) o jednoho člena, který byl jmenován profesorem, a to pro každou oblast vzdělávání, které odpovídají habilitační obory nebo obory ke jmenování profesorem, o jejichž akreditaci je žádáno; tento člen je jmenován z části Seznamu hodnotitelů odpovídající dané oblasti vzdělávání a zařazuje se do dílčí komise příslušné pro danou oblast vzdělávání.

7. Hodnoticí komisi pro přípravu stanoviska ve správním řízení ve věci státního souhlasu tvoří předseda a šest dalších členů, při jejichž výběru se ve vztahu ke studijním programům uvedeným v žádosti o udělení státního souhlasu uplatní podmínky podle odstavce 1 přiměřeně.

8. Hodnoticí komisi pro přípravu zprávy o vnějším hodnocení vysoké školy tvoří předseda, místopředseda a sedm dalších členů, při jejichž výběru se ve vztahu ke studijním programům tvořícím převážnou část vzdělávací činnosti vysoké školy uplatní podmínky podle odstavce 1 přiměřeně.

9. Nelze-li ze Seznamu hodnotitelů postupem podle čl. 29 ustavit hodnoticí komisi v souladu s podmínkami uvedenými v odstavcích 1 až 8, použijí se tyto podmínky přiměřeně; návrh na složení hodnoticí komise v takovém případě projedná předseda Akreditačního úřadu s Radou.

10. Jde-li o hodnoticí komisi pro posuzování zvlášť rozsáhlé nebo komplikované záležitosti anebo je-li předmětem činnosti komise i posouzení obecných požadavků pro akreditace podle čl. 33, lze počet jejích členů navýšit o nejvýše čtyři členy. Jde-li o hodnoticí komisi pro přípravu stanoviska ve správním řízení ve věci institucionální akreditace, nebo o hodnoticí komisi pro přípravu zprávy o vnějším hodnocení vysoké školy se zvláště rozsáhlou vzdělávací a tvůrčí činností, lze počet jejích členů navýšit o nejvýše osm členů. Ustanovení odstavců 1 až 8 se pro určení části Seznamu hodnotitelů, ze které jsou členové hodnoticí komise podle věty první, nebo podle věty druhé jmenováni, uplatní obdobně.

 

Čl. 31
Činnost hodnoticích komisí

 

1. Činnost hodnoticí komise řídí předseda hodnoticí komise.

2. Harmonogram činnosti hodnoticí komise stanoví předseda hodnoticí komise tak, aby se hodnoticí komise mohla na svém stanovisku usnést ve lhůtě stanovené Statutem nebo předsedou Akreditačního úřadu.

3. Jednání hodnoticí komise se účastní členové hodnoticí komise. Jednání hodnoticí komise a jednotlivých úkonů se bez práva hlasovat může též účastnit předseda Akreditačního úřadu, místopředseda Akreditačního úřadu, příslušný člen nebo členové Rady uvedení v čl. 29 odst. 2, ředitel Kanceláře nebo jím pověřený jiný zaměstnanec Kanceláře a další osoby pozvané předsedou hodnoticí komise nebo hodnoticí komisí. Je-li to k projednání věci nezbytné, pozve předseda hodnoticí komise na jednání komise prostřednictvím rektora zástupce příslušné vysoké školy nebo se po dohodě s rektorem příslušné vysoké školy jednání hodnoticí komise nebo úkony členů hodnoticí komise uskuteční v prostorách příslušné vysoké školy; jednání hodnoticí komise nebo úkony členů hodnoticí komise se v prostorách příslušné vysoké školy uskuteční vždy, jde-li o hodnoticí komisi pro přípravu stanoviska ve správním řízení ve věci žádosti o institucionální akreditaci nebo její rozšíření.

4. Hodnoticí komise je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Hodnoticí komise se na stanovisku nebo na návrhu zprávy o vnějším hodnocení vysoké školy usnáší nadpoloviční většinou přítomných členů, nejméně však třetinou všech svých členů.

5. Hodnoticí komise si může vyžádat doplnění podkladů, a to zpravidla prostřednictvím Kanceláře. Hodnoticí komise může prostřednictvím ředitele Kanceláře požádat o zajištění odborného vyjádření; tento svůj požadavek je povinna odůvodnit.

6. Z jednání hodnoticí komise se pořizuje zápis, který schvaluje předseda hodnoticí komise.

7. Stanovisko hodnoticí komise nebo návrh zprávy o vnějším hodnocení vysoké školy a zápis z jednání hodnoticí komise zašle předseda hodnoticí komise bezodkladně příslušnému členu nebo členům Rady a Kanceláři.

8. Další podrobnosti o činnosti a jednání hodnoticích komisí, včetně jednání a hlasování per rollam a podrobností o činnosti a jednání dílčích komisí podle čl. 30 odst. 2, stanoví Jednací řád hodnoticích komisí.

9. Na členy hodnoticích komisí se vztahují ustanovení správního řádu o povinnosti zachovávat mlčenlivost.

 

Čl. 32
Expertní posudek, oponentní zpráva

 

1. Expertní posudek je pracovním podkladovým materiálem pro jednání hodnoticí komise, který se zpracovává zejména na základě podkladů předložených vysokou školou a materiálů, které má k dispozici Akreditační úřad, včetně veřejně dostupných informací. V expertním posudku se zejména odborně hodnotí naplnění požadavků daných zákonem o vysokých školách a standardy pro akreditace[9]. Je-li v expertním posudku konstatováno, že tyto požadavky nejsou naplněny, musí takové konstatování být zvlášť odůvodněno.

2. Předseda hodnoticí komise pro přípravu stanoviska ve správním řízení ve věci akreditace studijního programu nebo habilitačního řízení anebo řízení ke jmenování profesorem pověří jednoho člena této komise zpracováním expertního posudku; jde-li o případ podle čl. 29 odst. 1 písm. a) a tentýž studijní program, nebo o případ podle čl. 29 odst. 1 písm. b), může předseda hodnoticí komise určit, že postačí zpracování společného expertního posudku. Je-li to nezbytné, může hodnoticí komise nebo předseda hodnoticí komise, vždy se souhlasem předsedy Akreditačního úřadu, pověřit jiného člena hodnoticí komise zpracováním dalšího expertního posudku; předseda hodnoticí komise nebo hodnoticí komise tak zpravidla učiní na základě výsledků oponentní zprávy k expertnímu posudku (dále jen „oponentní zpráva“).

3. Oponentní zpráva je pracovním podkladovým materiálem pro jednání hodnoticí komise, ve kterém se odborně posuzuje kvalita a úplnost expertního posudku, zvláště s ohledem na to, zda v expertním posudku bylo odpovídajícím způsobem provedeno zhodnocení naplnění požadavků daných zejména zákonem o vysokých školách a standardy pro akreditace[9]. Jsou-li v oponentní zprávě konstatovány nedostatky expertního posudku nebo nesouhlas se závěrem uvedeným v oponentním posudku, musí takové konstatování být zvlášť odůvodněno.

4. Oponentní zpráva bude zpracována, stanoví-li tak hodnoticí komise nebo předseda hodnoticí komise. Oponentní zprávu zpracovává člen hodnoticí komise pověřený hodnoticí komisí nebo předsedou hodnoticí komise. Je-li to nezbytné, může předseda hodnoticí komise nebo hodnoticí komise, vždy se souhlasem předsedy Akreditačního úřadu, pověřit jiného člena hodnoticí komise zpracováním další oponentní zprávy.

5. Je-li předmětem činnosti hodnoticí komise pro přípravu stanoviska ve věci akreditace studijního programu nebo habilitačního řízení anebo řízení ke jmenování profesorem i posouzení obecných požadavků pro akreditace podle čl. 33, zpracovává se i samostatný expertní posudek pro toto posouzení; ustanovení odstavce 2 věty druhé, jakož i odstavce 4 pro případnou oponentní zprávu k tomuto posouzení platí obdobně.

6. Jde-li o hodnoticí komisi pro přípravu stanoviska ve správním řízení ve věci institucionální akreditace, zpracovávají se samostatné expertní posudky pro posouzení požadavků podle § 78a odst. 2 písm. a) bodu 1 zákona o vysokých školách a dále požadavků podle § 78a odst. 2 písm. a) bodu 2 zákona o vysokých školách pro každou oblast vzdělávání, ve které vysoká škola hodlá působit; ustanovení odstavce 2, jakož i odstavce 4 pro případné oponentní zprávy k tomuto posouzení platí obdobně. Je-li vedeno společné řízení o žádosti o institucionální akreditaci a o žádosti o udělení akreditace habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem, zpracovávají se též samostatné expertní posudky pro posouzení požadavků podle § 78a odst. 2 písm. c) zákona o vysokých školách pro obory habilitačního řízení a obory řízení ke jmenování profesorem, o jejichž akreditaci je žádáno; ustanovení odstavce 2 věty druhé, jakož i odstavce 4 pro případnou oponentní zprávu k tomuto posouzení platí obdobně.

7. Jde-li o hodnoticí komisi pro státní souhlas, zpracovávají se samostatné expertní posudky pro každý studijní program uvedený v žádosti o udělení státního souhlasu; ustanovení odstavce 2 věty druhé, jakož i odstavce 4 pro případné oponentní zprávy k tomuto posouzení platí obdobně.

8. Jde-li o hodnoticí komisi pro přípravu zprávy o vnějším hodnocení vysoké školy, rozhodne o počtu a zaměření expertních posudků pro přípravu této zprávy předseda Akreditačního úřadu na návrh předsedy hodnoticí komise, a to i s přihlédnutím k případnému hodnocení vysoké školy provedenému všeobecně uznávanou hodnoticí agenturou[53]; ustanovení odstavce 2 věty druhé, jakož i odstavce 4 pro případné oponentní zprávy k tomuto posouzení platí obdobně. Ustanovení odstavce 1 se nepoužije.

 

Čl. 33
Posouzení obecných požadavků pro akreditace

 

1. Posouzením činnosti vysoké školy ve vztahu k části standardů pro akreditaci studijního programu podle § 78a odst. 2 písm. b) body 2 a 3 zákona o vysokých školách a posouzením funkčnosti systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností, včetně zprávy o vnitřním hodnocení a posledního dodatku k této zprávě (dále jen „posouzení obecných požadavků pro akreditace“)[54] se hodnoticí komise ustavená pro přípravu stanoviska ve správním řízení o akreditaci studijního programu nemusí zabývat, jestliže zpráva o vnitřním hodnocení a poslední dodatek k této zprávě již byly posouzeny[55] a od posledního posouzení obecných požadavků pro akreditace, počítáno od data vydání příslušného rozhodnutí o udělení, rozšíření nebo prodloužení akreditace, neuplynulo více než dvanáct měsíců. Ustanovení věty první se nepoužije, požádala-li o to v žádosti o akreditaci studijního programu vysoká škola, nebo usnesla-li se na tom Rada, jde-li o správní řízení podle čl. 13 odst. 4 nebo 5.

2. Ustanovení odstavce 1 se použije pro posuzování žádostí o akreditaci habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem přiměřeně.

 

Čl. 34
Odměna členů hodnoticích komisí

 

1. Základ pro stanovení výše odměny členů hodnoticích komisí činí

a) 400 Kč pro člena hodnoticí komise,

b) 1 200 Kč pro člena hodnoticí komise, který zpracoval oponentní zprávu,

c) 2 000 Kč pro člena hodnoticí komise, který zpracoval expertní posudek,

d) 2 000 Kč pro místopředsedu hodnoticí komise,

e) 2 400 Kč pro předsedu hodnoticí komise.

2. Členům hodnoticích komisí přísluší odměna[56], jejíž výše se stanoví jako součin základu podle odstavce 1 a koeficientu, který činí

a) 1,25, jde-li o hodnoticí komisi pro přípravu stanoviska ve správním řízení ve věci žádosti o akreditaci studijního programu,

b) 1,0, jde-li o hodnoticí komisi pro přípravu stanoviska ve správním řízení ve věci žádosti o rozšíření nebo prodloužení akreditace studijního programu,

c) 1,0, jde-li o hodnoticí komisi pro přípravu stanoviska ve správním řízení ve věci žádosti o akreditaci habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem,

d) 3,5, jde-li o hodnoticí komisi pro přípravu stanoviska ve správním řízení ve věci žádosti o institucionální akreditaci nebo její rozšíření,

e) 1,0, jde-li o hodnoticí komisi pro posouzení nedostatků při uskutečňování akreditovaných činností a pro přípravu stanoviska ve správním řízení ve věci omezení nebo odnětí akreditace studijního programu, pozastavení nebo odnětí akreditace habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem, včetně řízení o zrušení těchto nápravných opatření,

f) 2,0, jde-li o hodnoticí komisi pro posouzení nedostatků při uskutečňování akreditovaných činností a pro přípravu stanoviska ve správním řízení ve věci omezení nebo odnětí institucionální akreditace nebo řízení o omezení a zániku oprávnění uskutečňovat studijní program na základě institucionální akreditace, včetně řízení o zrušení těchto nápravných opatření,

g) 3,5, jde-li o hodnoticí komisi pro přípravu zprávy o vnějším hodnocení činnosti vysoké školy,

h) 2,0, jde-li o hodnoticí komisi pro vydání stanoviska ve věci státního souhlasu.

3. Ustanovení předchozích odstavců se přiměřeně použije pro odměňování členů komisí ustavených podle čl. 2 odst. 7; podrobnosti jsou stanoveny v pravidlech podle čl. 3 odst. 1 písm. d).

 

 

ČÁST ČTVRTÁ
PŘEZKUMNÁ KOMISE

 

Čl. 35
Činnost Přezkumné komise

 

Přezkumná komise rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím Rady a proti rozhodnutím předsedy Akreditačního úřadu (čl. 4 odst. 3) vydaným v prvním stupni a plní další úkoly nadřízeného správního orgánu Rady podle správního řádu.

 

Čl. 36
Zasedání Přezkumné komise

 

1. Zasedání Přezkumné komise se účastní členové Přezkumné komise.

2. Nestanoví-li správní řád jinak[28], zasedání Přezkumné komise bez práva hlasovat se účastní jako zapisovatel zaměstnanec Kanceláře určený ředitelem Kanceláře po dohodě s Přezkumnou komisí, který se nepodílel na předchozím správním řízení ve věci projednávané na zasedání Přezkumné komise, a mohou se účastnit též další osoby pozvané Přezkumnou komisí.

3. Zasedání Přezkumné komise k jednotlivé projednávané věci řídí předsedající, na němž se Přezkumná komise usnesla podle Jednacího řádu Přezkumné komise; předsedající plní úkoly podle § 134 odst. 1 věty druhé správního řádu.

4. Přezkumná komise si k projednávanému bodu může vyžádat doplnění podkladů, a to zpravidla prostřednictvím Kanceláře.

5. Přezkumná komise si může vyžádat zajištění odborného vyjádření, a to prostřednictvím ředitele Kanceláře.

6. Pro účely zjišťování usnášeníschopnosti Přezkumné komise nebo výsledků hlasování se vždy má za to, že Přezkumná komise má počet členů stanovený zákonem o vysokých školách[12].

7. Ze zasedání Přezkumné komise pořizuje zapisovatel zápis, který v částech týkajících se jednotlivých projednávaných věcí schvaluje předsedající. Zápis se zasílá členům Přezkumné komise a předsedovi Akreditačního úřadu.

8. Podrobnosti o jednání Přezkumné komise stanoví Jednací řád Přezkumné komise, který schvaluje Přezkumná komise[57]. Jednací řád Přezkumné komise se zveřejňuje.

 

Čl. 37
Odměna členů Přezkumné komise

 

Členům Přezkumné komise přísluší odměna[27], jejíž výše činí 10. 000 Kč měsíčně.

 

 

ČÁST PÁTÁ
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Čl. 38
Kancelář

 

1. Kancelář plní úkoly v souvislosti se zabezpečením činnosti Akreditačního úřadu po materiální, administrativní a technické stránce a s odborným zajištěním činnosti Akreditačního úřadu.

2. Kancelář plní úkoly podle zákona o archivnictví a spisové službě[58].

3. Ředitel Kanceláře plní úkoly povinného subjektu podle zákona o svobodném přístupu k informacím[59].

4. Ředitel Kanceláře schvaluje pracovní cesty hodnotitelů zapsaných v Seznamu hodnotitelů a členů poradních orgánů Akreditačního úřadu, poskytování záloh na cestovní náhrady a jejich vyúčtování; ustanovení čl. 4 odst. 4 věty druhé platí obdobně.

5. Kancelář podle pokynů předsedy Akreditačního úřadu zabezpečuje plnění dalších povinností Akreditačního úřadu vyplývajících z právních předpisů.

 

Čl. 39
Společná ustanovení

 

1. Ve veřejné části internetových stránek Akreditačního úřadu se zveřejňují informace, o kterých

a) zákon o vysokých školách stanoví, že je Akreditační úřad zveřejňuje na internetových stránkách ministerstva[60],

b) Statut stanoví, že se zveřejňují, nebo

c) správní řád stanoví, že jsou zveřejňovány na úřední desce.

Na internetových stránkách ministerstva zveřejňuje Akreditační úřad adresu internetových stránek Akreditačního úřadu a informaci o tom, že na této adrese jsou informace podle odstavce 1 písm. a) zveřejněny.

2. Akreditační úřad zveřejňuje na úřední desce informace uvedené v odstavci 1 písm. c). Úřední deska je přístupná na adrese Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1.

3. Adresa Akreditačního úřadu pro doručování písemností v listinné podobě je „Národní akreditační úřad pro vysoké školství, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1“.

4. Identifikátor datové schránky Akreditačního úřadu pro doručování v elektronické podobě je uveden ve veřejné části internetových stránek Akreditačního úřadu.

5. Akreditační úřad používá úřední kulaté razítko se státním znakem České republiky[61] a textem „Národní akreditační úřad pro vysoké školství“ v případech stanovených právním předpisem. Podobu a pravidla užívání ostatních razítek stanoví předseda Akreditačního úřadu opatřením.

 

Čl. 40
Přechodná ustanovení

 

1. Usnesení Rady schválená Radou před nabytím účinnosti Statutu se považují za usnesení schválená podle Statutu.

2. Opatření vydaná předsedou Akreditačního úřadu před nabytím účinnosti Statutu se považují za opatření vydaná podle čl. 4 odst. 2 písm. a).

 

Čl. 41
Závěrečná ustanovení

 

1. Návrh Statutu byl schválen Radou[62] dne 20. září 2016.

2. Statut nabývá účinnosti pátým dnem po jeho schválení vládou.

 

 

……………………………………………………………………….

prof. Ing. Stanislav Labík, CSc.

předseda Akreditačního úřadu

 

 

 

[1] § 83 a násl. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

[2] § 79 až 81 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

[3] § 81a až 81d zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 137/2016 Sb.

[4] § 82 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

[5] § 84 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

[6] § 84 odst. 2 a 3 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 137/2016 Sb.

[7] Zákon č. 500/2004 Sb., správní řad, ve znění pozdějších předpisů.

[8] Například zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

[9] Nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství.

[10] Zejména Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area.

[11] § 83a zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 137/2016 Sb.

[12] § 83d zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 137/2016 Sb.

[13] § 83e č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 137/2016 Sb.

[14] § 83c odst. 2, § 83e odst. 4 věta druhá a § 83e odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 137/2016 Sb.

[15] § 44a zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 137/2016 Sb.

[16] § 44 odst. 5 písm. a) č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 137/2016 Sb.

[17] § 83e odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 137/2016 Sb.

[18] § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 137/2016 Sb.

[19] § 84 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

[20] § 83 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 137/2016 Sb.

[21] § 83 odst. 2 písm. h) zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 137/2016 Sb.

[22] § 83f zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 137/2016 Sb.

[23] § 14 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění zákona č. 250/2014 Sb.

[24] § 83a odst. 2 a 3 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 137/2016 Sb.

[25] Zejména § 21 odst. 1 písm. c) a h), § 42 odst. 1 písm. c), e) a j), § 77b odst. 3 písm. c), § 77c odst. 5 písm. a), § 81b odst. 2, § 82 odst. 8, § 87 odst. 1 písm. t), § 85 písm. c) a d) zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

[26] § 83a odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 137/2016 Sb.

[27] § 83d odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 137/2016 Sb.

[28] § 134 odst. 1 věta čtvrtá zákona č. 500/2004 Sb.

[29] § 83 odst. 2 písm. a) až c) a e) zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 137/2016 Sb.

[30] § 39, 39a a 83 odst. 2 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

[31] Část první, Hlava II zákona č. 500/2004 Sb.

[32] § 83c odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 137/2016 Sb.

[33] § 83b odst. 1 věta první zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 137/2016 Sb.

[34] § 83c odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 137/2016 Sb.

[35] § 83c odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 137/2016 Sb.

[36] § 2 odst. 6 a § 83c odst. 2 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 137/2016 Sb.

[37] § 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 137/2016 Sb.

[38] Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

[39] § 93k a související ustanovení zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 137/2016 Sb.

[40] § 83c odst. 2 písm. h) zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 137/2016 Sb.

[41] § 83c odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 137/2016 Sb.

[42] § 83e odst. 4 věta druhá zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 137/2016 Sb.

[43] § 83e odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 137/2016 Sb.

[44] § 83e odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 137/2016 Sb.

[45] § 83e odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 137/2016 Sb.

[46] § 83e odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 137/2016 Sb.

[47] § 83c odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 137/2016 Sb.

[48] Zejména pravidla stanovená orgány Evropské asociace pro zajišťování kvality ve vysokém školství (ENQA).

[49] § 83c odst. 2 písm. j) zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 137/2016 Sb.

[50] § 44 odst. 8 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 137/2016 Sb.

[51] § 81a odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 137/2016 Sb.

[52] § 83e odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 137/2016 Sb.

[53] § 84 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 137/2016 Sb.

[54] Zejména § 77b zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 137/2016 Sb.

[55] Též § 85 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 137/2016 Sb.

[56] § 83a odst. 4 věta třetí zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 137/2016 Sb.

[57] § 134 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb.

[58] Zákon č. 494/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

[59] Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

[60] § 83c odst. 5, § 83e odst. 4 a 7 a § 93k zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 137/2016 Sb.

[61] § 6 zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů.

[62] § 83c odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 137/2016 Sb.