Informace o postupu projednávání kontrolních zpráv u vysokých škol s institucionální akreditací

1. července 2020

Na studijní programy, kterým byla udělena akreditace Akreditačním úřadem nebo Ministerstvem školství, které patří výhradně do oblastí vzdělávání, pro něž vysoká škola získala institucionální akreditaci, a jsou příslušného typu, se od nabytí právní moci rozhodnutí o institucionální akreditaci již nevztahuje případná dříve stanovená povinnost předložit Akreditačnímu úřadu kontrolní zprávu. Tyto kontrolní zprávy již projednají příslušné orgány vysoké školy a případně přijmou příslušná opatření. O výsledcích těchto projednání či dalších opatřeních vysoká škola souhrnně informuje Akreditační úřad, například ve zprávě o vnitřním hodnocení a dodatcích k této zprávě

Oznámení o činnosti NAÚ v době mimořádných opatření

26. března 2020

NAÚ i přes mimořádnou situaci způsobenou šířením koronaviru pokračuje ve své činnosti a plnění úkolů daných zákonem o vysokých školách. NAÚ činí potřebné úkony ve správních řízeních a vyřizuje další neodkladné záležitosti v součinnosti s vysokými školami. Pokračuje i komunikace mezi kanceláří NAÚ, členy Rady NAÚ a hodnotiteli a hodnocení jednotlivých žádostí vysokých škol o akreditace v hodnoticích komisích. Část pracovníků kanceláře NAÚ je přítomna v sídle NAÚ a část, včetně členů Rady NAÚ, pracuje z domova, při kontaktu s NAÚ je tedy preferována e-mailová komunikace. V týdnu 16. – 20. března proběhlo zasedání Rady NAÚ distanční formou, na kterém byla přijata rozhodnutí v nerozporných věcech. V záležitostech, které by mohly výrazně zasáhnout do práv vysokých škol, kde je potřeba vykonat návštěvu na místě nebo kde existuje názorový rozpor v dané věci, NAÚ rozhodne po skončení mimořádného stavu na řádném prezenčním jednání Rady.

Sdělení NAÚ v souvislosti s mimořádným opatřením MZd k odvolání přímé výuky na vysokých školách

Národní akreditační úřad pro vysoké školství (dále jen „NAÚ“) bere na vědomí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR zrušit do odvolání přímou výuku na vysokých školách a upřesňující „Informace k opatření MZ pro vysoké školy“ publikované Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen „MŠMT“) na jeho webových stránkách. K doporučení MŠMT pro vysoké školy využívat nástroje distančního vzdělávání NAÚ doplňuje, že jde o možnost v mimořádné situaci pro všechny studijní programy bez ohledu na udělenou formu studia (ve smyslu § 44 odst. 4 zákona o vysokých školách) konkrétního akreditovaného studijního programu. Toto doplnění NAÚ reaguje na dotazy ze strany vysokých škol, jak mají postupovat, pokud nemají akreditovanou distanční formu studia. NAÚ nebude po dobu mimořádného opatření nijak hodnotit využívání této formy vzdělávání.