• Národní akreditační úřad pro vysoké školství

 

 • Národní akreditační úřad pro vysoké školství je nezávislým úřadem zřízeným ke dni 1. září 2016 zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, který zejména
  • rozhoduje o akreditacích studijních programů, institucionálních akreditacích pro oblasti vzdělávání a akreditacích habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem,
  • vykonává kontrolu dodržování právních předpisů při uskutečňování akreditovaných činností a
  • provádí vnější hodnocení vzdělávací činnosti, vědecké, výzkumné, vývojové, inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností vysokých škol.
 • Sídlem Akreditačního úřadu je Praha.
 • Akreditační úřad ve své činnosti postupuje podle zákona o vysokých školách, správního řádu, dalších právních předpisů a Statutu Akreditačního úřadu.
 • Standardy pro akreditace, ze kterých Akreditační úřad při své činnosti v rámci správního uvážení vychází, uplatňuje se zřetelem k relevantním principům standardů pro zajišťování kvality v evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání.
 • Akreditační úřad poskytuje metodickou pomoc v otázkách systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké školy a vnitřního hodnocení kvality.
 • Akreditační úřad v záležitostech své působnosti, jež mají zásadní význam pro systém vysokoškolského vzdělávání v České republice, spolupracuje v zájmu dobré správy s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, případně též s dalšími ústředními správními úřady a s orgány reprezentace vysokých škol. Akreditační úřad spolupracuje v zájmu dobré správy v otázkách týkajících se uplatnění absolventů vysokých škol též s dalšími správními úřady, orgány územní samosprávy, profesními komorami, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery sociálního dialogu.