Počínaje kalendářním rokem 2019 jsou souhrnné údaje o poskytnutých informacích ve smyslu § 18 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. zveřejňovány jako součást roční zprávy NAÚ.

Výroční zpráva za rok 2018  o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2017 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Zveřejněné informace v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

 Dne 23. 11. 2016 obdržel NAÚ žádost o informace podle z. 106/1999 Sb. NAÚ dne 2. 12. 2016 poskytl žadateli tyto informace:

Akreditační úřad je dle zákona č. 111/1988 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), definován jako nezávislý orgán, který má pravomoc vydávat akty veřejné povahy a sám je přezkoumávat. Materiálně, administrativně a finančně je však Akreditační úřad zabezpečován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „Ministerstvo“). Z toho důvodu nemůže být Akreditační úřad ani organizační složkou státu, ani organizační složkou organizační složky státu. Akreditační úřad nebyl zapsán do registru osob, jelikož nesplňuje základní předpoklady pro zápis do tohoto registru, a proto mu nemohlo být přiděleno identifikační číslo. Nicméně Akreditační úřad je vzhledem ke svým pravomocem orgánem veřejné moci.

Personální struktura Akreditačního úřadu je definována zákonem o vysokých školách, kdy Akreditační úřad netvoří zaměstnanci, ale zejména členové Rady Akreditačního úřadu (zákon výslovně uvádí, že „jmenování předsedou, místopředsedou nebo dalším členem Rady Akreditačního úřadu nezakládá pracovní ani služební poměr státního zaměstnance“ a že členství v Radě Akreditačního úřadu je veřejnou funkcí, dále viz § 83a a 83b zákona o vysokých školách). Další součástí Akreditačního úřadu je Přezkumná komise a hodnotící komise, přičemž ani členové těchto komisí nejsou zaměstnanci Akreditačního úřadu (§ 83d a § 83e zákona o vysokých školách). Administrativně, organizačně a technicky je Akreditační úřad zabezpečován Kanceláří Akreditačního úřadu, kdy pracovníci této Kanceláře nejsou zaměstnanci Akreditačního úřadu, nýbrž Ministerstva (viz § 83f zákona o vysokých školách).

Jelikož je Akreditační úřad finančně zabezpečován Ministerstvem, jeho rozpočet je stanovován v rámci kapitoly Ministerstva. Akreditační úřad o svém rozpočtu nerozhoduje.

 

Dne 27. 12. 2016 obdržel NAÚ žádost o informace podle z. 106/1999 Sb. NAÚ dne 4. 1. 2017 poskytl žadateli tyto údaje:

V jednotlivých oblastech vzdělávání, číslovaných dne Nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství, obdržel Akreditační úřad ve  stanoveném termínu níže uvedený počet návrhů k zařazení osob do Seznamu hodnotitelů. V některých případech byly tytéž osoby navrženy různými navrhovateli v podobě více návrhů.

Označení oblasti vzdělávání

Počet obdrže-ných návrhů

Označení oblasti vzdělávání

Počet obdrže-ných návrhů

Označení oblasti vzdělávání

Počet obdrže-ných návrhů

Označení oblasti vzdělávání

Počet obdrže-ných návrhů

1

32

11

82

21

40

31

105

2

102

12

122

22

80

32

57

3

121

13

135

23

29

33

62

4

47

14

116

24

49

34

22

5

329

15

54

25

48

35

95

6

66

16

48

26

45

36

144

7

49

17

66

27

128

37

108

8

31

18

38

28

31

 

 

9

95

19

86

29

13

 

 

10

58

20

94

30

285

 

 

 

K zařazení do Seznamu hodnotitelů z nich bylo vybráno celkem 953 osob. Všechny tyto osoby splnily rámcové minimální požadavky stanovené Akreditačním úřadem. U ostatních osob, které do Seznamu hodnotitelů zařazeny nebyly, Akreditační úřad neeviduje, zda důvodem k jejich nezařazení bylo nesplnění rámcových minimálních požadavků nebo nevyhovění dalším hlediskům vzatým v úvahu při posuzování.

Podle čl. 29 odst. 4 Statutu Akreditačního úřadu nemůže být členem hodnoticí komise pro dané správní řízení nebo vnější hodnocení zaměstnanec vysoké školy nebo jiné právnické osoby s pracovním nebo služebním poměrem ani student vysoké školy, je-li tato vysoká škola nebo jiná právnická osoba účastníkem příslušného správního řízení nebo jde-li o vnější hodnocení této vysoké školy. Členem hodnoticí komise nemůže být dále jmenován ten, kdo na příslušné vysoké škole nebo právnické osobě vykonává placenou funkci, je placeným členem jejího orgánu nebo se podílí na podnikání příslušné vysoké školy nebo právnické osoby.

Zákon č. 111/1988 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v § 83e odst. 1 a Statut Akreditačního úřadu ve čl. 29 odst. 8, 9 a 10 dále stanovují, že vysoká škola, která je účastníkem daného správního řízení nebo je subjektem vnějšího hodnocení, předkládá své stanovisko ke složení hodnoticí komise. V případě nesouhlasného stanoviska ke složení hodnoticí komise jmenuje předseda Akreditačního úřadu hodnoticí komisi ve změněném složení.

 

Dne 2. 1. 2017 obdržel NAÚ žádost o informace podle z. 106/1999 Sb. NAÚ dne 5. 1. 2017 poskytl žadateli tyto informace:

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. nepodala od doby působení Akreditačního úřadu, tj. ode dne
1. září 2016 ani jednu žádost o akreditaci jakéhokoliv doktorského studijního programu či žádost o
oprávnění konat státní rigorózní zkoušky a přiznávat akademické tituly podle § 46 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

 

Dne 19. 2. 2017 obdržel NAÚ žádost o informace podle z. 106/1999 Sb. NAÚ dne 22. 2. 2017 poskytl žadateli tyto informace:

Standardy pro akreditaci studijních programů v České republice jsou stanoveny Nařízením vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství, které zveřejňuje na webových stránkách Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Standardy pro studijní programy s názvem „Právo a právní věda“ jsou obsaženy v Nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství. Standardy stanovené tímto nařízením vlády jsou pro studijní programy s názvem „Právo a právní věda“ závazné. Pro studijní programy s názvem „Právo a právní věda“ nejsou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ani Akreditačním úřadem stanoveny žádné specifické standardy ani pravidla, z jakých konkrétních prvků se takové studijní programy musí skládat.

 

Dne 14. 12. 2017 obdržel NAÚ žádost o informace podle z. 106/1999 Sb. NAÚ dne 24. 1. 2018 poskytl žadateli tyto informace:

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 27. června 2016 č. 592, o jmenování členů Rady a Přezkumné komise Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a stanovení odměny členům Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, náleží prof. RNDr. Liboru Grubhofferovi, CSc., odměna za činnost člena Rady Akreditačního úřadu ve výši 25 000,- Kč měsíčně.

Žádná další odměna prof. RNDr. Liboru Grubhofferovi, CSc., v souvislosti s jeho činností v Radě Akreditačního úřadu nenáleží.

 

Dne 16. 2. 2018 obdržel NAÚ žádost o informace podle z. 106/1999 Sb. NAÚ dne 6. 3. 2018 poskytl žadateli tyto informace:

1.         Personální zabezpečení SO Technologie ochrany osob a majetku (dále jen „SO TOOM“)

„V podkladových dokumentech nebyly jasně označeny předměty, které se vztahují k profilu absolventa a k předmětům státních závěrečných zkoušek, nicméně byly alespoň označeny povinné předměty. Výuku více než třetiny těchto předmětů (konkrétně … Krizový management, Kriminologie a kriminalistika) zabezpečují akademičtí pracovníci, jejichž věk již přesahuje, či v několika málo letech přesáhne věk pro odchod osob do starobního důchodu, přičemž není patrná adekvátní personální náhrada těchto osob, která by zabezpečila kontinuální rozvoj SO TOOM.

[…]

Dle ustanovení části druhé, Hlavy I, bodu D. III. 4. NV 274/2016 Sb., má celková struktura akademických pracovníků zabezpečujících studijní program odpovídat z hlediska kvalifikace, věku, délky týdenní pracovní doby a zkušeností s působením v zahraničí nebo v praxi struktuře studijního plánu, cílům a profilu studijního programu. Tento standard není u SO TOOM naplněn.“

 

„Dále komise zjistila, že následující informace uvedené ve výše uvedených podkladových materiálech dodaných VŠKE jsou v rozporu s informacemi z veřejně dostupného informačního studijního portálu VŠKE (dále je „IS VŠKE“). Tyto informace jsou přitom klíčové pro posouzení personálního zabezpečení výuky předmětů SO podle relevantních akreditačních standardů specifikovaných NV 274/2016 Sb. Konkrétně se jedná o následující rozporné informace (dokumenty vygenerované v IS VŠKE pro doložení zjištěného stavu byly zaslány Národnímu akreditačnímu úřadu e-mailem).

Dle podkladových materiálů má Mgr. et. Mgr. ..., Ph.D., MBA v SO TOOM vyučovat předměty Psychologie a Profesní etika. V podkladových materiálech však chybí jeho formulář C-I, nelze proto posoudit jeho publikační činnost ve vztahu k těmto předmětům. Z informací uvedených v IS VŠKE navíc vyplývá, že předmět Psychologie Mgr. ... nevyučuje. V akademickém roce 2016/17 tento předmět vyučovaly Mgr. ..., Ph.D. a Ing. ..., Ph.D., v akademickém roce 2017/18 má předmět vyučovat prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc (65 let).“

 

2.         Personální zabezpečení SO Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě (dále jen „SO BPČ“)

 

„V podkladových dokumentech nebyly jasně označeny předměty, které se vztahují k profilu absolventa a k předmětům státních závěrečných zkoušek, nicméně byly alespoň označeny povinné předměty. Výuku více než třetiny těchto předmětů (konkrétně … Kriminologie a kriminalistika, …) zabezpečují akademičtí pracovníci, jejichž věk již přesahuje, či v několika málo letech přesáhne věk pro odchod osob do starobního důchodu, přičemž není patrná adekvátní personální náhrada těchto osob, která by zabezpečila kontinuální rozvoj SO BPČ.

Dle ustanovení části druhé, Hlavy I, bodu D. III. 4. NV 274/2016 Sb., má celková struktura akademických pracovníků zabezpečujících studijní program odpovídat z hlediska kvalifikace, věku, délky týdenní pracovní doby a zkušeností s působením v zahraničí nebo v praxi struktuře studijního plánu, cílům a profilu studijního programu. Tento standard není u SO BPČ naplněn.“

 

„Dále komise zjistila, že následující informace uvedené ve výše uvedených podkladových materiálech dodaných VŠKE jsou v rozporu s informacemi z veřejně dostupného informačního studijního portálu VŠKE (dále je „IS VŠKE“). Tyto informace jsou přitom klíčové pro posouzení personálního zabezpečení výuky předmětů SO podle relevantních akreditačních standardů specifikovaných NV 274/2016 Sb. Konkrétně se jedná o následující rozporné informace (dokumenty vygenerované v IS VŠKE pro doložení zjištěného stavu byly zaslány Národnímu akreditačnímu úřadu e-mailem).

Dle podkladových materiálů má prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc. vyučovat v SO BPČ předměty Kriminologie a kriminalistika, Krizový management, a Komunikace v krizových situacích. Z informací uvedených v IS VŠKE však vyplývá, že je také garantkou předmětů Základy teorie bezpečnosti, Psychologie a Forenzní psychologie. Dle podkladových materiálů má však v SO BPČ předmět Psychologie vyučovat Mgr. et. Mgr. ..., Ph.D. MBA a  předmět Základy teorie bezpečnosti doc. Ing. ..., CSc. Uvedená publikační činnost prof. Vykopalové plně odpovídá pouze zaměření předmětů Kriminologie a kriminalistika a Krizový management.

Dle podkladových materiálů má Mgr. et. Mgr. ..., Ph.D., MBA v SO BPČ vyučovat předměty Psychologie a Profesní etika. V podkladových materiálech však chybí jeho formulář C-I, nelze proto posoudit jeho publikační činnost ve vztahu k těmto předmětům. Z informací uvedených v IS VŠKE navíc vyplývá, že předmět Psychologie Mgr. ... nevyučuje. V akademickém roce 2016/17 tento předmět vyučovaly Mgr. ..., Ph.D. a Ing. ..., Ph.D., v akademickém roce 2017/18 má předmět vyučovat prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc.

Dle ustanovení části druhé, Hlava I, bod D. III. odst. 4 NV 274/2016 Sb., mají v případě akademicky zaměřeného bakalářského nebo magisterského studijního programu akademičtí pracovníci vykonávat tvůrčí činnost, jež odpovídá tomuto nebo příbuznému studijnímu programu. Tento standard není v případě SO BPČ naplněn.“

 

Dne 9. 3. 2018 obdržel NAÚ žádost o informace podle z. 106/1999 Sb. NAÚ dne 14. 3. 2018 poskytl žadateli tyto informace:

 Ke dni 1. března 2018 byly do Seznamu hodnotitelů v oblastech vzdělávání Informatika a Doprava zapsány následující osoby:

Oblast vzdělávání Informatika

Příjmení:

Jméno:

Tituly před jménem:

Tituly za jménem:

Povolání hodnotitele:

Berka

Petr

prof. Ing.

CSc.

akademický pracovník

Černá

Ivana

prof. RNDr.

CSc.

vysokoškolský profesor

David

Jiří

doc. Ing.

Ph.D.

akademický pracovník - docent

Demlová

Marie

prof. RNDr.

CSc.

profesor na katedře matematiky

Doležel

Michal

Ing. et Ing.

Ph.D.

IT konzultant

Hák

Tomáš

doc. PaedDr.

Ph.D.

Výzkumný pracovník (UK, Centrum pro otázky životního prostředí)

Houška

Milan

doc. Ing.

Ph.D.

Docent na vysoké škole

Chráska

Miroslav

doc. PhDr.

Ph.D.

vysokoškolský učitel – docent

Jalovecký

Rudolf

prof. Ing.

CSc.

akademický pracovník

Jeřábek

Stanislav

Ing.

 

 

Ježek

František

doc. RNDr.

CSc.

docent

Kleprlík

Jaroslav

doc. Ing.

Ph.D.

vysokoškolský učitel

Klimeš

Cyril

prof. Ing.

CSc.

Akademický pracovník univerzity

Korcsok

Peter

Mgr.

 

 

Kostolányová

Kateřina

doc. Ing.

Ph.D.

akademický pracovník, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita

Kovář

Vladimír

Ing.

Ph.D.

podnikatel

Kozubek

Tomáš

prof. Ing.

Ph.D.

Zástupce vědeckého ředitele, Vedoucí laboratoře vývoje paralelních algoritmů

Krupka

Michal

doc. RNDr.

Ph.D.

Učitel VŠ

Kříž

Jiří

Ing.

Ph.D.

akademický pracovník, vedoucí Ústavu financí

Křupka

Jiří

doc. Ing.

CSc.

Proděkan pro rozvoj a zahraniční vztahy

Lagner

Jiří

Ing.

 

ředitel divize SW a strategie

Matyáš

Václav

prof. RNDr.

MSc., Ph.D.

profesor

Mikulecký

Peter

prof. RNDr.

CSc.

vysokoškolský pedagog

Motyčka

Arnošt

doc. Ing.

CSc.

akademický pracovník VŠ

Pěchouček

Michal

prof. Dr. Ing.

MSc.

vedoucí katedry a profesor, katedra počítačů FEL ČVUT; zakladatel a garant programu Otevřená informatika; vedoucí centra umělé inteligence

Pelikán

Martin

Ing.

Ph.D.

děkan Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze

Pešava

Tomáš

Ing.

 

ředitel Odboru aplikací a informačních služeb, Česká republika - Ministerstvo zahraničních věcí

Poulová

Petra

doc. RNDr.

Ph.D.

vysokoškolský pedagog

Požár

Josef

doc. RNDr.

CSc.

akademický pracovník

Provazník

Ivo

prof. Ing.

Ph.D.

akademický pracovník

Rozložník

Miroslav

doc. Ing.

Dr.

Vědecký pracovník

Schätz

Martin

Ing.

 

 

Skopal

Tomáš

doc. RNDr.

Ph.D.

docent

Stluka

Petr

Ing.

 

Manažer / vedoucí vývoje a výzkumu

Šafařík

Jiří

prof. Ing.

CSc.

akademický pracovník - profesor

Šanda

Martin

Ing.

 

 

Šebek

Michael

prof. Ing.

DrSc.

vedoucí katedry a profesor, katedra řídicí techniky FEL ČVUT; vedoucí výzkumník CIIRC ČVUT;

Šubrt

Tomáš

doc. Ing.

Ph.D.

Docent na vysoké škole

Trojan

Jakub

RNDr. Mgr.

MSc., MBA, Ph.D.

Vědecko-výzkumný pracovník, akademický pracovník

Uhlíř

Jan

prof. Ing.

CSc.

vysokoškolský pedagog

Vašek

Vladimír

prof. Ing.

CSc.

vysokoškolský profesor

Volná

Eva

doc. RNDr. PaedDr.

Ph.D.

docent na katedře informatiky a počítačů

Voráček

Jan

doc. Dr. Ing.

CSc.

docent a prorektor pro tvůrčí činnost, Vysoká škola polyetchnická Jihlava

Vrbík

Václav

doc. Ing.

CSc.

Vysokoškolský učitel

Zendulka

Jaroslav

doc. Ing.

CSc.

docent

Žabokrtský

Zdeněk

doc. Ing.

Ph.D.

Akademický pracovník (docent)

 

Oblast vzdělávání Doprava

Příjmení:

Jméno:

Tituly před jménem:

Tituly za jménem:

Povolání hodnotitele:

Brejcha

Radim

Ing. Mgr.

Ph.D.

Vedoucí oddělení strategie rozvoje infrastruktury na GŘ Odboru strategie SŽDC

Cempírek

Václav

prof. Ing.

Ph.D.

profesor

Čorňák

Štefan

prof. Ing.

Dr.

voják z povolání

Dont

Milan

Ing.

Ph.D.

Vedoucí oddělení příspěvkových programů, Státní fond dopravní infrastruktury

Drdla

Pavel

doc. Ing.

Ph.D.

VŠ učitel

Fanta

Ondřej

Ing.

Ph.D.

náměstek ředitele / ředitel sekce provozně-technické Drážního úřadu

Foltin

Pavel

Dr. habil. Ing.

Ph.D.

voják z povolání

Graf

Vojtěch

Ing.

 

Odborný asistent

Gros

Ivan

prof. Ing.

CSc.

prorektor pro strategii a rozvoj, profesor

Jíra

Josef

prof. Ing.

CSc., FEng.

vysokoškolský profesor

Kampf

Rudolf

doc. Ing.

Ph.D.

Ředitel ústavu technicko - technologického

Kledus

Robert

doc. Ing.

Ph.D.

akademický pracovník, docent

Kleprlík

Jaroslav

doc. Ing.

Ph.D.

vysokoškolský učitel

Kolářová

Milena

Ing.

 

členka dozorčí rady

Kyncl

František

Ing.

Ph.D.

Ředitel logistiky a místopředseda představenstva ČSAD Hodonín a.s.

Lenort

Radim

prof. Ing.

Ph.D.

profesor

Mahdalová

Ivana

doc. Ing.

Ph.D.

akademický pracovník - docent

Machan

Jaroslav

doc. Ing.

CSc., FEng

Docent - vysokoškolský pedagog

Matoušek

Radek

Bc.

 

 

Molkova

Tatiana

prof. Ing.

Ph.D.

akademický pracovník

Moos

Petr

prof. Ing.

CSc.

profesor

Němec

Vladimír

doc. Ing.

Ph.D., prof.h.c.

akademický pracovník, vědecký pracovník

Olivková

Ivana

doc. Ing.

Ph.D., Ing-Paed IGIP.

akademický pracovník-docent

Pexa

Martin

doc. Ing.

Ph.D.

docent na VŠ

Píštěk

Václav

prof. Ing.

DrSc.

profesor

Pohl

Jiří

Ing.

 

engineer senior Siemens, s.r.o.

Pospíšil

Karel

prof. Ing.

Ph.D.

ředitel pro výzkum a vývoj, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Růžička

Jiří

Ing.

 

2017 - členství v AS FD ČVUT - studentská komora

Skurovec

Václav

prof. Ing.

CSc.

vysokoškolský profesor

Široký

Jaromír

doc. Ing.

Ph.D.

docent

Šubrt

Tomáš

doc. Ing.

Ph.D.

Docent na vysoké škole

Švadlenka

Libor

doc. Ing.

Ph.D.

docent

Urbaniec

Krzysztof

Ing. Lic.

 

datový analytik, vědecký pracovník

Vančura

Pavel

Ing. Bc.

Ph.D.

manažer kvality + představitel vedení pro QMS + vedoucí oddělení, Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost,

Vémola

Aleš

doc. Ing.

Ph.D.

ředitel vysokoškolského ústavu - Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně

Votruba

Zdeněk

prof. Ing.

CSc.

vysokoškolský profesor

Zegzulka

Jiří

prof. Ing.

CSc.

Konstruktér, Projektant

Zeman

Karel

Ing.

Ph.D.

ředitel, M-line a.s.

 

Dne 5. 12. 2018 obdržel NAÚ žádost o informace podle z. 106/1999 Sb. NAÚ dne 19. 12. 2018 poskytl žadateli tyto informace: NAU-62-2017-1, NAU-62-2017-2, NAU-62-2017-3a, NAU-62-2017-3b NAU-62-2017-6, NAU-62-2017-12, NAU-62-2017-13NAU-62-2017-14 


Dne 19. 2. 2019 obdržel NAÚ žádost o informace podle z. 106/1999 Sb. NAÚ dne 22. 2. 2019 poskytl žadateli tyto informace: 

Vedoucím Akreditačního úřadu je podle § 83a odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), předseda Akreditačního úřadu. Předseda Akreditačního úřadu byl v souladu s ustanovením § 83b odst. 1 zákona o vysokých školách jmenován usnesením vlády České republiky, ze dne 27. června 2016 č. 592. Jelikož předseda Akreditačního úřadu je veřejná funkce a nezakládá pracovní ani služební poměr v souladu § 83a odst. 1 zákona o vysokých školách nenáleží předsedovi Akreditačního úřadu plat. Za výkon činnosti v obecném zájmu mu v souladu dle § 83a odst. 4 zákona o vysokých školách přísluší odměna. Odměnu předsedy Akreditačního odměnu v souladu s tímto ustanovením stanovila vláda. Usnesení vlády

 

Dne 22. 2. 2019 obdržel NAÚ žádost o informace podle z. 106/1999 Sb. NAÚ dne 8. 3. 2019 poskytl žadateli informace týkající se zjištění učiněných NAÚ při kontrole dodržování právních předpisů na Mendelově univerzitě v Brně.

 

Dne 27. 3. 2019 obdržel NAÚ žádost o informace podle z. 106/1999 Sb. NAÚ dne 9. 4. 2019 poskytl žadateli informace týkající se rozhodnutí NAÚ o žádostech Univerzity Palackého v Olomouci a Veterinární a farmaceutické univerzity Brno o institucionální akreditaci a podkladů pro toto rozhodování. 

 

Dne 30. 5. 2019 obdržel NAÚ žádost o informace podle z. 106/1999 Sb. NAÚ dne 6. 6. 2019 poskytl žadateli tyto informace.

1) Plán kontrol činnosti Akreditačního úřadu pro rok 2019: nebyl stanoven.

2) Výstupy z kontrolní činnosti Akreditačního úřadu pro rok 2018: kontrola se uskutečnila na následujících vysokých školách: Evropský polytechnický institut, s.r.o., Mendelova univerzita v Brně, NEWTON College, a.s. (probíhá vypořádání námitek).

3) Výstupy z kontrolní činnosti Akreditačního úřadu pro rok 2019, pokud jsou nějaké již k dispozici: kontrola probíhá na Ostravské univerzitě (dosud nebyla ukončena).

 

Dne 2. 12. 2019 obdržel NAÚ žádost o informace podle z. 106/1999 Sb. NAÚ dne 5. 12. 2019 poskytl žadateli rozhodnutí NAÚ o žádosti Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o akreditaci habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Teologie (č.j. NAU-144-2019-08).

 

Dne 22. 9. 2020 obdržel NAÚ žádost o informace podle z. 106/1999 Sb. NAÚ dne 23. 9. 2020 poskytl žadateli tyto informace:

Masarykova univerzita, se sídlem Žerotínovo náměstí 617/9, 602 00 Brno, dosud Národní akreditační úřad pro vysoké školství o zavedení distanční výuky v zimním semestru akademického roku 2020/2021 neinformovala. Akreditační úřad proto nemá k dispozici informace stran odůvodnění a rozsahu distanční výuky na Masarykově univerzitě.

 

Dne 22. 9. 2020 obdržel NAÚ žádost o informace podle z. 106/1999 Sb. NAÚ dne 25. 9. 2020 poskytl žadateli protokol o kontrole dodržování právních předpisů provedené NAÚ na České zemědělské univerzitě v Praze a vyřízení námitek České zemědělské univerzity v Praze vůči kontrolním zjištěním.

Protokol o kontrole, vyřízení námitek.

 

Dne 5. 2. 2021 obdržel NAÚ žádost o informace podle z. 106/1999 Sb. NAÚ dne 9. 2. 2021 poskytl žadateli tyto informace:

Národní akreditační úřad pro vysoké školství (NAÚ) nemá ve své kompetenci vymezené ustanovením § 83 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, rozhodování o akreditaci programů celoživotního vzdělávání (zákon o vysokých školách). Podle § 60 odst. 1 tohoto zákona může vysoká škola poskytovat programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání nebo zájmově v rámci své vzdělávací činnosti. Bližší podmínky celoživotního vzdělávání upravují vnitřní předpisy vysoké školy.

NAÚ žádost Psychologického ústavu FF MUNI v Brně, resp. FF MUNI v Brně o akreditaci programu CŽV Psycholog ve zdravotnictví neobdržel, a tedy o ní nebude rozhodovat. Programy celoživotního vzdělávání nejsou podle zákona o vysokých školách předmětem akreditace žádným správním orgánem stojícím mimo danou vysokou školu.

 

 

Dne 2. 3. 2021 obdržel NAÚ žádost o informace podle z. 106/1999 Sb. NAÚ dne 3. 3. 2021 poskytl žadateli tyto informace:

Akreditačním úřadem nebyly zřízeny žádné příspěvkové organizace ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZVZ“).

Akreditačním úřadem nebyly založeny žádné jiné právnické osoby ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. ZVZ.

Akreditačním úřadem nebyly založeny žádné právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. ZVZ.

Akreditační úřad neuzavřel v kalendářním roce 2020 žádné zakázky na základě vertikální spolupráce dle § 11 ZVZ.

Akreditační úřad neuzavřel v kalendářním roce 2020 žádné zakázky na základě horizontální spolupráce dle § 12 ZVZ.

Akreditační úřad neuzavřel v kalendářním roce 2020 žádné veřejné zakázky s dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ.

Akreditační úřad není právnickou osobou, nedisponuje vlastním rozpočtem ani není zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), který ho k 1. 9. 2016 zřídil, zmocněn k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na právní služby ani jiných.

Akreditační úřad nemá přímo nadřízenou složku státu. Zákon o vysokých školách ho v § 83 zřídil jako samostatný orgán. Členy Rady Akreditačního úřadu jmenuje a odvolává vláda, která taktéž schvaluje jeho Statut.

Dle zákona o vysokých školách jsou součástmi Akreditačního úřadu Rada (§ 83a), Přezkumná komise (§ 83d), hodnoticí komise (§ 83e) a Kancelář Akreditačního úřadu (§ 83f). Pro podrobnější údaje o jejich postavení a činnosti odkazuji na příslušná ustanovení zákona o vysokých školách.

Akreditační úřad není zadavatelem veřejných zakázek a nepoužívá ve smyslu § 214 ZVZ internetovou adresu profilu zadavatele ani vlastní profil zadavatele.

 

 

Dne 14. 11. 2021 obdržel NAÚ žádost o informace podle z. 106/1999 Sb. NAÚ dne 15. 11. 2021 poskytl žadateli tyto informace:

Rada Akreditačního úřadu o předmětné žádosti o akreditaci bakalářského studijního programu Veřejná správa a sociální politika pro uskutečňování Fakultou veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě dosud nerozhodla. Správní řízení ve věci této žádosti nebylo ve smyslu § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ukončeno, a tedy danému studijnímu programu zatím nebyla pravomocně udělena akreditace.

 

Dne 29. 11. 2021 obdržel NAÚ žádost o informace podle z. 106/1999 Sb. NAÚ dne 30. 11. 2021 poskytl žadateli tyto informace:

Současná právní úprava zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, již neumožňuje akreditovat studijní programy členící se na studijní obory, byť v návaznosti na tyto dříve akreditované studijní programy členící se studijními obory může probíhat celoživotní vzdělávání. Předmětem akreditace je v případě Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě bakalářský studijní program Veřejná správa a sociální politika.

Slezská univerzita v Opavě podala žádost o akreditaci předmětného studijního programu Akreditačnímu úřadu dne 16. prosince 2020. V současné době je řízení podle § 64 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, přerušeno do 15. prosince 2021 na žádost vysoké školy. Rozhodnutí Rady Akreditačního úřadu v dané věci nebylo dosud přijato.

Dne 19. 7. 2022 obdržel NAÚ žádost o informace podle z. 106/1999 Sb. NAÚ dne 20. 7. 2022 poskytl žadateli tyto informace:  NAU-58-2022-9.