Název

Národní akreditační úřad pro vysoké školství

Důvod a způsob založení, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost

Národní akreditační úřad pro vysoké školství (dále též „Akreditační úřad“) je nezávislým správním orgánem zřízeným zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon zároveň vymezuje působnost Akreditačního úřadu v oblasti vysokého školství. Akreditační úřad zejména:

a) rozhoduje o akreditacích studijních programů, institucionálních akreditacích a akreditacích habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem,

b) vykonává kontrolu dodržování právních předpisů při uskutečňování akreditovaných činností a

c) provádí vnější hodnocení vzdělávací činnosti, vědecké, výzkumné, vývojové, inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti (dále jen „tvůrčí činnost“) a s nimi souvisejících činností vysokých škol.

Materiálně, finančně a administrativně zajišťuje činnost Akreditačního úřadu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Akreditačního úřadu, včetně vedení databází spojených s činností Akreditačního úřadu a provádění úkonů Akreditačního úřadu ve správním řízení, s výjimkou úkonů vyhrazených orgánům nebo oprávněným úředním osobám stanoveným zákonem plní Kancelář Akreditačního úřadu.

Popis organizační struktury

V čele Akreditačního úřadu stojí předseda Akreditačního úřadu. Předsedu Akreditačního úřadu v době jeho nepřítomnosti zastupují v plném rozsahu v jím určeném pořadí místopředsedové Akreditačního úřadu.

Výkonným orgánem Akreditačního úřadu je patnáctičlenná Rada Akreditačního úřadu. Předsedou Rady Akreditačního úřadu je předseda Akreditačního úřadu, místopředsedy Rady Akreditační úřadu jsou místopředsedové Akreditačního úřadu.

Dalším orgánem Akreditačního úřadu je pětičlenná Přezkumná komise Akreditačního úřadu.

Poradními orgány Rady Akreditačního úřadu jsou hodnotící komise.

Místo a způsob, jak získat příslušné informace, a kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí

Emailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IDS: k9z3e3y

Doručovací adresa: Karmelitská 529/5, 11812 Praha 1

Podatelna pro veřejnost: Karmelitská 529/5, 11812 Praha 1, Po - Pá 7:30 - 15:30

 

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí Akreditačního úřadu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech

Emailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IDS: k9z3e3y

Doručovací adresa: Karmelitská 529/5, 11812 Praha 1

Podatelna pro veřejnost: Karmelitská 529/5, 11812 Praha 1, Po - Pá 7:30 - 15:30

 

Postup a lhůty upravuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také „InfZ“).

Postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat

Postup stanovují tyto právní předpisy:

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Akreditační úřad zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k Akreditačnímu úřadu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství

Nařízení č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství

Uvedené zákony jsou dostupné na adrese http://www.portal.gov.cz.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Úhrady za poskytování informací se řídí sazebníkem Ministerstva:  http://www.msmt.cz/file/37352_1_1/

Úhrady za poskytování informací se poukazují na účet Ministerstva:

číslo účtu: 19-821001/0710 ČNB

 

Výroční zprávy minimálně předchozí kalendářní rok o činnosti Akreditačního úřadu v oblasti poskytování informací

Výroční zpráva za rok 2018 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2017 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Usnesení Přezkumné komise o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 InfZ

(dosud nebylo vydáno takové usnesení)