Povinně zveřejňované informace


Přehled povinně zveřejňovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb.Název

Národní akreditační úřad pro vysoké školství


Důvod a způsob založení, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost

Národní akreditační úřad pro vysoké školství (dále též „Akreditační úřad“) je nezávislým správním orgánem zřízeným zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon zároveň vymezuje působnost Akreditačního úřadu v oblasti vysokého školství. Akreditační úřad zejména:

a) rozhoduje o akreditacích studijních programů, institucionálních akreditacích a akreditacích habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem,

b) vykonává kontrolu dodržování právních předpisů při uskutečňování akreditovaných činností a

c) provádí vnější hodnocení vzdělávací činnosti, vědecké, výzkumné, vývojové, inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti (dále jen „tvůrčí činnost“) a s nimi souvisejících činností vysokých škol.

Materiálně, finančně a administrativně zajišťuje činnost Akreditačního úřadu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Akreditačního úřadu, včetně vedení databází spojených s činností Akreditačního úřadu a provádění úkonů Akreditačního úřadu ve správním řízení, s výjimkou úkonů vyhrazených orgánům nebo oprávněným úředním osobám stanoveným zákonem plní Kancelář Akreditačního úřadu.


Popis organizační struktury

V čele Akreditačního úřadu stojí předseda Akreditačního úřadu. Předsedu Akreditačního úřadu v době jeho nepřítomnosti zastupují v plném rozsahu v jím určeném pořadí místopředsedové Akreditačního úřadu.

Výkonným orgánem Akreditačního úřadu je patnáctičlenná Rada Akreditačního úřadu. Předsedou Rady Akreditačního úřadu je předseda Akreditačního úřadu, místopředsedy Rady Akreditační úřadu jsou místopředsedové Akreditačního úřadu.

Dalším orgánem Akreditačního úřadu je pětičlenná Přezkumná komise Akreditačního úřadu.

Poradními orgány Rady Akreditačního úřadu jsou hodnotící komise.


Místo a způsob, jak získat příslušné informace, a kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí

Emailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
IDS: k9z3e3y
Doručovací adresa: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1
Podatelna pro veřejnost: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, Po - Pá 7:30 - 15:30


Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí Akreditačního úřadu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech

Emailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
IDS: k9z3e3y
Doručovací adresa: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1
Podatelna pro veřejnost: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, Po - Pá 7:30 - 15:30

Postup a lhůty upravuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také „InfZ“).


Postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat

Postup stanovují tyto právní předpisy:

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů


Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Akreditační úřad zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k Akreditačnímu úřadu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství

Nařízení č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství

Uvedené zákony jsou dostupné na adrese http://www.portal.gov.cz.


Sazebník úhrad za poskytování informací

Úhrady za poskytování informací se řídí sazebníkem Ministerstva: 
http://www.msmt.cz/file/37352_1_1/

Úhrady za poskytování informací se poukazují na účet Ministerstva:
číslo účtu: 821001/0710 ČNB


Výroční zprávy minimálně předchozí kalendářní rok o činnosti Akreditačního úřadu v oblasti poskytování informací

(vzhledem ke svému vzniku dnem 1. září 2016 nebyla Akreditačním úřadem vydána žádná výroční zpráva)


Usnesení Přezkumné komise o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 InfZ

(dosud nebylo vydáno takové usnesení) Poskytnuté informace podle § 5 odst. 3 zákona č.  106_1999 Sb.


Zveřejněné informace v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o vysokých školách

Dne 23. 11. 2016 obdržel NAÚ žádost o informace podle z. 106/1999 Sb. NAÚ dne 2. 12. 2016 poskytl žadateli tyto informace:

Akreditační úřad je dle zákona č. 111/1988 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), definován jako nezávislý orgán, který má pravomoc vydávat akty veřejné povahy a sám je přezkoumávat. Materiálně, administrativně a finančně je však Akreditační úřad zabezpečován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „Ministerstvo“). Z toho důvodu nemůže být Akreditační úřad ani organizační složkou státu, ani organizační složkou organizační složky státu. Akreditační úřad nebyl zapsán do registru osob, jelikož nesplňuje základní předpoklady pro zápis do tohoto registru, a proto mu nemohlo být přiděleno identifikační číslo. Nicméně Akreditační úřad je vzhledem ke svým pravomocem orgánem veřejné moci.

Personální struktura Akreditačního úřadu je definována zákonem o vysokých školách, kdy Akreditační úřad netvoří zaměstnanci, ale zejména členové Rady Akreditačního úřadu (zákon výslovně uvádí, že „jmenování předsedou, místopředsedou nebo dalším členem Rady Akreditačního úřadu nezakládá pracovní ani služební poměr státního zaměstnance“ a že členství v Radě Akreditačního úřadu je veřejnou funkcí, dále viz § 83a a 83b zákona o vysokých školách). Další součástí Akreditačního úřadu je Přezkumná komise a hodnotící komise, přičemž ani členové těchto komisí nejsou zaměstnanci Akreditačního úřadu (§ 83d a § 83e zákona o vysokých školách). Administrativně, organizačně a technicky je Akreditační úřad zabezpečován Kanceláří Akreditačního úřadu, kdy pracovníci této Kanceláře nejsou zaměstnanci Akreditačního úřadu, nýbrž Ministerstva (viz § 83f zákona o vysokých školách).

Jelikož je Akreditační úřad finančně zabezpečován Ministerstvem, jeho rozpočet je stanovován v rámci kapitoly Ministerstva. Akreditační úřad o svém rozpočtu nerozhoduje.

 

Dne 27. 12. 2016 obdržel NAÚ žádost o informace podle z. 106/1999 Sb. NAÚ dne 4. 1. 2017 poskytl žadateli tyto údaje:

V jednotlivých oblastech vzdělávání, číslovaných dne Nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství, obdržel Akreditační úřad ve  stanoveném termínu níže uvedený počet návrhů k zařazení osob do Seznamu hodnotitelů. V některých případech byly tytéž osoby navrženy různými navrhovateli v podobě více návrhů.

Označení oblasti vzdělávání

Počet obdrže-ných návrhů

Označení oblasti vzdělávání

Počet obdrže-ných návrhů

Označení oblasti vzdělávání

Počet obdrže-ných návrhů

Označení oblasti vzdělávání

Počet obdrže-ných návrhů

1

32

11

82

21

40

31

105

2

102

12

122

22

80

32

57

3

121

13

135

23

29

33

62

4

47

14

116

24

49

34

22

5

329

15

54

25

48

35

95

6

66

16

48

26

45

36

144

7

49

17

66

27

128

37

108

8

31

18

38

28

31

 

 

9

95

19

86

29

13

 

 

10

58

20

94

30

285

 

 

 

K zařazení do Seznamu hodnotitelů z nich bylo vybráno celkem 953 osob. Všechny tyto osoby splnily rámcové minimální požadavky stanovené Akreditačním úřadem. U ostatních osob, které do Seznamu hodnotitelů zařazeny nebyly, Akreditační úřad neeviduje, zda důvodem k jejich nezařazení bylo nesplnění rámcových minimálních požadavků nebo nevyhovění dalším hlediskům vzatým v úvahu při posuzování.

Podle čl. 29 odst. 4 Statutu Akreditačního úřadu nemůže být členem hodnoticí komise pro dané správní řízení nebo vnější hodnocení zaměstnanec vysoké školy nebo jiné právnické osoby s pracovním nebo služebním poměrem ani student vysoké školy, je-li tato vysoká škola nebo jiná právnická osoba účastníkem příslušného správního řízení nebo jde-li o vnější hodnocení této vysoké školy. Členem hodnoticí komise nemůže být dále jmenován ten, kdo na příslušné vysoké škole nebo právnické osobě vykonává placenou funkci, je placeným členem jejího orgánu nebo se podílí na podnikání příslušné vysoké školy nebo právnické osoby.

Zákon č. 111/1988 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v § 83e odst. 1 a Statut Akreditačního úřadu ve čl. 29 odst. 8, 9 a 10 dále stanovují, že vysoká škola, která je účastníkem daného správního řízení nebo je subjektem vnějšího hodnocení, předkládá své stanovisko ke složení hodnoticí komise. V případě nesouhlasného stanoviska ke složení hodnoticí komise jmenuje předseda Akreditačního úřadu hodnoticí komisi ve změněném složení.

Dne 2. 1. 2017 obdržel NAÚ žádost o informace podle z. 106/1999 Sb. NAÚ dne 5. 1. 2017 poskytl žadateli tyto informace:

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. nepodala od doby působení Akreditačního úřadu, tj. ode dne
1. září 2016 ani jednu žádost o akreditaci jakéhokoliv doktorského studijního programu či žádost o
oprávnění konat státní rigorózní zkoušky a přiznávat akademické tituly podle § 46 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Dne 19. 2. 2017 obdržel NAÚ žádost o informace podle z. 106/1999 Sb. NAÚ dne 22. 2. 2017 poskytl žadateli tyto informace:

Standardy pro akreditaci studijních programů v České republice jsou stanoveny Nařízením vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství, které zveřejňuje na webových stránkách Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Standardy pro studijní programy s názvem „Právo a právní věda“ jsou obsaženy v Nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství. Standardy stanovené tímto nařízením vlády jsou pro studijní programy s názvem „Právo a právní věda“ závazné. Pro studijní programy s názvem „Právo a právní věda“ nejsou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ani Akreditačním úřadem stanoveny žádné specifické standardy ani pravidla, z jakých konkrétních prvků se takové studijní programy musí skládat.

 

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. NAÚ-40/2016-3 o zastavení řízení


 

Copyright